English | Francais

Search


שנת תשע"ח| שבת פרשת נשא

שו"ת במראה הבזק: כפיית כיסוי-ראש לנשים בבית-הכנסת(מתוך ח"ג)

מדריד, ספרד                                               Madrid, Spain
חשון תשנ"ג 

שאלה

לפני כחצי שנה נפתח במדריד בית כנסת בנוסף לבית-הכנסת הקיים במדריד. בבית כנסת זה אין רב.

ישנם אנשים אשר שומרים הדת כהלכתה, ומנהלים את ענייני בית-הכנסת הכוללים: עליות לתורה, קריאת התורה, שליח ציבור, אזכרות וכל יתר הדברים שרב/שמש בבית כנסת עושים לצרכי הקהילה ובית הכנסת.

במקרה שאשה נשואה נכנסת לבית כנסת ללא כיסוי ראש - האם יכולה חברתה להכריחה בתוקף לשים כיסוי לראשה?

הערה: רוב מתפללי בית הכנסת הם אנשים מסורתיים, אבל אורתודוכסים.

כתוצאה מכך מרחיקים מתפללים אלה (גם מבחינה דתית) מבית כנסת זה ואז נאלצים מתפללים אלה לפנות לבית כנסת המרוחק מבתיהם מרחק רב ביותר ואולי אף להשתמש בתחבורה ציבורית או פרטית (לגרום לחילול שבת). 

תשובה

אשה נשואה חייבת לכסות את ראשה בין בבית-כנסת בין בכל מקום אחר1. במקום שיש סיכוי שהדברים יישמעו, צריך להעיר על כך בצורה יפה ובנועם ולהסביר את חשיבות הדבר, אך בוודאי שאין להכריח בכוח לעשות זאת, אפילו בבית-הכנסת, כדי שלא יצא שכרו בהפסדו. ובמקום שנראה, שהדברים לא יישמעו, עדיף לא להעיר כלל על כך, ורב הקהילה ידבר על כך לפני כל הציבור בהזדמנות מתאימה, כפי ראות עיניו2.
______________________________

1 שו"ע אה"ע סי' כא סעיף ב ובסי' קטו סעיף ד.

2 יבמות דף סה ע"ב.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

פריאל דפנה חיה בת שרה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח


לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.