English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת תצוה

התורה והמדינה

הרב יוסף כרמל

משפט והלכה - משפטי שאול, חלק ראשון 
קוראים יקרים החל משבוע זה נפסיק לזמן מסויים את המדור "התורה והמדינה" שעסק בעיקר בתורתו של מו"ר מרן הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל בנושאים הקשורים לניהול מדינה יהודית על פי המקורות. את מקומו יתפוס מדור חדש "משפט והלכה-משפטי שאול" שבו נעסוק בסוגיות היסוד של המשפט העברי. סוגיות אלה יתבררו על סמך מורשתו של מו"ר ועל פי הם נסביר את העקרונות על פי הם יפעל בית הדין החדש שליד "ארץ חמדה"- "משפט והלכה בישראל".
פעמים רבות פנה מורנו ורבנו אל עמיתי הרב משה ארנרייך ואלי וביקש שנקדם את הקמתו של בית דין לענייני ממונות שיפעל בצמוד לבית המדרש של "ארץ חמדה". חידוש המציאות של בירור שאלות המתעוררות מתוך יחסי מסחר, שותפויות, קניינים, שכנים ונזקי ממון על פי המשפט העברי היה אחד מחלומותיו הגדולים של מו"ר. לקראת השנה העשירית להסתלקותו של מו"ר בשלו התנאים להתקדמות בתחום חשוב זה. היכולת לחדש את המשפט העברי תלויה בהיווצרות שלשה תנאים הכרחיים. הראשון, הכרת סדר נזיקין בש"ס ושולחן ערוך חושן משפט עם המקבילות ברמב"ם. השני יכולת ישום המציאות ההלכתית בתנאים של מדינה יהודית, עצמאית, מודרנית המנהלת מערכת כלכלית פנימית ובין לאומית. השלישי יכולת אכיפה של פסקי בית הדין על פי חוקי המדינה. מילוי התנאי הראשון התאפשר, למרות הסתלקותו של מו"ר, בזכות הסכמתו של הגרז"נ גולדברג לכהן כנשיא בית הדין. הגרז"נ גולדברג, חתנו של הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל משמש כחבר צוות ב"ארץ חמדה" מן היום הראשון להיווסדו. בשנים האחרונות כיהן בבית הדין הגדול בירושלים. שמו של הגרז"נ יצא בכל קצוות תבל לא רק כאחד מתלמידי החכמים הגדולים של הדור אלא גם כדיין מומחה. על כך נוספה בסייעתא דשמייא העובדה כי זכינו לסיים פעמיים את תוכנית הלימודים של ארץ חמדה . התוכנית כללה לימודי עיון ובקיאות של הסדרים נזיקין ונשים ושל חלקי השולחן ערוך "חושן משפט" ו"אבן העזר". בשנה האחרונה עסקה ועדת היגוי בהתייעצות עם ההנהלה התורנית של בית הדין בהכנת התשתית לעבודת בית הדין הן מהבחינה התורנית והן מהבחינה המשפטית. לצד בית הדין הוקמה גם מערכת יעוץ של אנשי מקצוע בתחומים הכלכליים העקריים. בכך הושלם התנאי השני. חוק הבוררות הוא המסגרת המשפטית שיאפשר לבית הדין לפעול גם מבחינת חוקי המדינה והוא גם זה שמעמיד מערכת אכיפה לטובת פסקי בית בדין, בכך התקיים גם התנאי השלישי. בשבועות הבאים נעמוד על הנקודות המיוחדות והחידושים ההלכתיים והארגוניים שעליהם תתבסס עבודת בית הדין.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.