English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת ראה

"שו"ת במראה הבזק"קיטו, אקוודור Quito, Ecuador
אדר ב', תשנ"ב

חינוך לברכות הנהנין על מאכלים לא כשרים

שאלה:

האם אפשר לחנך ילדים או מבוגרים לברך ברכות הנהנין על מאכלים שהם לא כשרים, או שמסופקים בכשרותם (אין זה מברך אלא מנאץ), וצריך לקחת בחשבון שזאת האפשרות היחידה לחנך אותם לכך?

תשובה:
מצוות חינוך יש לעשות בהכשר גמור כמו אצל גדול, כדי שהילד לא ימשיך בקלקולים גם בגדלותו[i].
הסכמת הפוסקים שאין לברך על מאכלות אסורים ואין זה מברך אלא מנאץ[ii], ולכן אין לחנך גדולים או קטנים לברך על מאכלות אסורים, שהרי הברכה אינה ברכה אלא נאצה[iii].
יש להנהיג שבית הספר יחלק דברי מאכל כשרים, ועליהם יתחנכו לברך, אף אם יגרם על דיד כך שיברכו בביתם על מאכלות שאינם כשרים[iv].


--------------------------------------------------------------------------------

[i] סוכה (ב ע"ב) וברשב"א ובריטב"א שם; ר"ן יומא (פב ע"א), ועיין ב"ביאור הלכה" ד"ה כדי לחנכו במצוות (שו"ע אורח חיים סי' תרנז), ושם סי' תרנח ב"משנה ברורה" (ס"ק כח) ו"שער הציון" (אות לו).
[ii] רמב"ם (פ"א מהל' ברכות הל' יט), וכן כתבו רמב"ן ורשב"א וקיטב"א על המשנה במס' ברכות (מה ע"א), ועיין באורך בהלכות ברכות לריטב"א (פרק חמישי הל' יב-יח). וכן נפסק בשו"ע (אורח חיים סי' קצו, א), ושלא כראב"ד ורא"ש שסוברים, שמברכים אף על אכילת איסור, שהרי נהנה. ועיין "ילקוט יוסף" (ח"ג סי' קצו).
[iii] ולכן לא רק שאינו יוצא ידי חובת חינוך אלא אף אסור לחנך באופן זה, שהרי הברכה היא ניאוץ.
[iv] שהרי יברך אף על מאכלים כשרים, ואף אם יגרם שיברך על מאכלות אסורים, כבר הורונו חז"ל (בירושלמי קידושין פ"ד ה"א) "גדול הוא קידוש השם מחילול השם", וזה לשון "קרבן העדה" שם: "בדבר שיש בו קידוש השם וחילול השם כהא דמייתי בסמוך, לא דחינן מצוה דקידוש השם מפני חילול השם".


 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.