English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת וארא

שו"ת במראה הבזק: החלפת מצבהמלמו, שבדיה                                          Malemo, Sweden
מנחם אב, ה'תשנ"ז

 

שאלה
אדם בקהילה נפטר ללא שארים. החברא קדישא הקימה על קברו מתקציבה מצבה קטנה.
חבריו של הנפטר אספו כסף במשך כל השנה, קנו מצבה חדשה גדולה יותר ומכובדת יותר וללא רשות החברא קדישא הניחו אותה על החלקה הסמוכה לקברו של הנפטר.
אנשי החברא קדישא מאוד כועסים כי עכשיו לנפטר אחד שתי מצבות, אין נפטר תחת המצבה החדשה והם גם נפגעים כספית כי הפסידו מקום קבורה.
כיצד לנהוג במקרה זה? 

 

תשובה
מותר1 להעביר את המצבה החדשה ממקומה2 ולהניחה במקום המצבה הישנה, ואת הישנה יש לגנוז3.

________________________________________

1   המצבה החדשה לא נאסרה כל זמן שלא הניחו אותה אצל המת, משום דהזמנה לאו מילתא (שו"ע יורה דעה סי' שסד סעיף א).

2   ודאי שמותר לסלק את המצבה החדשה מן החלקה שלא שייכת למת - משום ההפסד הממוני.

3   משום שהיא אסורה בהנאה (עיין שו"ע יורה דעה סי' שסד ש" ע יורה דעה סי' שסד ש"ך ס"ק ג וט"ז ס"ק א שמביאים הגהות אשרי דאסור למכור מצבה שנשברה).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

 של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

ישראל עמיחי בן לאה

משה בן שרה הכהן
דוד בן אורה שוקרי
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 
 לע"נ
 מרת חנה צדיק ע"ה
נלב"ע י"ט בתשרי תשפ"א

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

 לע"נ
מרת טובה גיטל בת שלמה זלמן גרינפלד ז״ל
גיבורה ניצולת שואה
 וצדיקה שהעמידה דור ישרים יבורך

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.