English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת ויחי

שו"ת במראה הבזקמתוך חלק ב
 
מינכן, גרמניה                  Munich, Germany
סיון תשנ"ב
 
איפור פרגמנטי שאינו נמחק במשך זמן מרובה- אם נחשב ככתובת קעקע
 
שאלה:
מצויה היום אצל קוסמטיקאיות שיטת איפור גבות ומתיחת קו מעל העפעפיים לנשים (Eyeliner)  לזמן של שלוש שנים לפחות.
זהו איפור פיגמנטי קבוע שלא נמחק, לא נמרח, עמיד בפני מים וזיעה ונעשה במחט מיוחדת. האם זה נחשב ככתובת קעקע ואסור?
 
תשובה:
אסור לעשות רישום במקום גבות העיניים והעפעפיים, על ידי דיקור במחט וצביעה משום "וכתובת קעקע לא תתנו בכם"[1][2]. וזאת, גם אם הרישום ניכר רק לשלוש שנים[3].
 
 
 


[1] ויקרא (י"ט, כח). אמנם לא לכל הדעות נכלל רישום באיסור דאורייתא, אבל איסור דרבנן מיהא איכא, כמבואר להלן בהערה 2.
[2] ראב"ד ור"ש משאנץ כתבו בחיבוריהם על תורת כהנים (פרשת קדושים פרשה ו) שגם רישום בלבד נקרא כתובת קעקע, ולא צריך שתהיה כתיבת אותיות דווקא. וכן ניתן להבין מה"מנחת חינוך" (מצוה רנג, סע' ב), הביא שם דברי בעל ספר "יד הקטנה" (פ"ו מהלכות ע"ז) ב"מנחת עני" (אות פז), הרמב"ם (ספר מדע, הלכות ע"ז פי"ב ה' יא), וכן דעת ספר "משנת חכמים" שם, ושו"ע יורה דעה (סי' קפ, א), נראה שגם ברישום בלבד יש משום איסור דאורייתא. ואף שבעל "מעיל צדקה" חולק עליהם, עיין שו"ע יורה דעה (סי' קפ) ב"פתחי תשובה" (ס"ק א) שהביאו, על כל פנים איסור דרבנן איכא.
ועיין גם במאמרו של הרב עזרא בצרי ב"תחומין" (כרך י), אלא שאין ללמוד מהיתרו שם לענייננו, שהרי ההיתר שם מסתמך הרבה על ענין "כבוד הבריות", שאינו שייך כאן.
[3] ראשונים ציינו שכתובת קעקע נראית על הגוף כל הימים (עיין בריב"ן ובריטב"א לסוגיה במכות כא ע"א, וכן כתב בעל "ספר החינוך" במצוה רנג, אבל ה"נמוקי יוסף" במקום כתב שהכתובת נראית "זמן גדול"). ויש מקום לומר שגם לשיטת הראשונים דלעיל שלוש שנים נכללים בהגדרה של "כל הימים", ומכיון שלא מצאנו פוסקים שחילקו, הרי שאין להקל בכל זמן שאיננו נכלל בהגדרת "זמן קצר".
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.