English | Francais

Search


שנת תשס"ג | פסח

התורה והמדינה (מעזבונו של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל)

פעולת המשטרה וכוחות הביטחון הפנימי במדינת ישראל בשבת – חלק רביעיבשבוע שעבר סיכמנו כי מותר להזעיק את המשטרה כדי לטפל בכל אירוע, גם פלילי, גם תוך כדי שימוש בטלפון. ממילא מותר ליומנאי בתחנת המשטרה לקבל את התלונה ולכוחות המשטרה לצאת גם בכלי רכב כדי לתת לה מענה. השאלה הגדולה שהטרידה את גדולי הפוסקים הייתה בשאלת החזרה ממקום האירוע. הנסיעה חזרה איננה לכאורה צורך מבצעי שהי הכוח יכול להמתין "בזירת האירוע" עד למוצאי שבת או לחילופין עד שיוזעק ח"ו לאירוע אחר. המקור בגמרא לשאלה זו מצוי במשנה במסכת עירובין "כל היוצאים להציל חוזרין למקומן" (מד ע"ב). הגמרא (שם מה ע"א) קושרת את המשנה כאן למשנה במסכת ראש השנה "חצר גדולה היתה בירושלים ובית יעזק היתה נקראת ולשם כל העדים מתכנסים ובית דין בודקין אותם שם וסעודות גדולות עושין להם בשביל שיהו רגילין לבא בראשונה לא היו זזין משם כל היום התקין רבן גמליאל הזקן שיהו מהלכין אלפים אמה לכל רוח ולא אלו בלבד אלא אף החכמה הבאה לילד והבא להציל מן הדליקה ומן הגייס ומן הנהר ומן המפולת הרי אלו כאנשי העיר ויש להם אלפים אמה לכל רוח" (פרק ב משנה ה). המשנה עוסקת שם בסוגיא של עדי חידוש החודש שהיו רשאים לחלל שבת כדי להגיע לבית הדין ולהעיד על המולד כדי שבית הדין יוכל לקדשו. ברגע שהגיעו לשם היו זוכים לאירוח כיד המלך אבל לא היו רשאים לעזוב את החצר (בגלל הלכות עירובין שלא נאריך בהם במסגרת זו). הגבלה זו מאוד הפריעה לעדים ולכן התקין רבן גמליאל שהם יכולים לעזוב את החצר וללכת אלפיים אמה לכל כיוון כדי לטייל או כדי לבקר משפחה או ידידים וכדו'. תקנתו של רבן גמליאל הורחבה לכל מי שראשי לצאת חוץ לתחום שבת על פי ההלכה כמו מילדת, מכבי האש וכוחות בטחון והצלה. הגמרא בעירובין מסבירה את ההרחבה המופיעה במשנתנו המתירה לחזור למקומם אפילו עם כלי הנשק אף על פי שהסכנה כבר חלפה בגלל המקרה הבא" כדתניא: בראשונה היו מניחין כלי זיינן בבית הסמוך לחומה, פעם אחת הכירו בהן אויבים ורדפו אחריהם, ונכנסו ליטול כלי זיינן, ונכנסו אויבים אחריהן. דחקו זה את זה, והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו אויבים. באותה שעה התקינו שיהו חוזרין למקומן בכלי זיינן". לפי הבנת הגריא"ה הרצוג  הרב הראשי הראשון של מדינת ישראל (בצומת התורה והמדינה ג' עמ' 8)  מסקנת  הסוגיא לפי שיטת רש"י היא שמותר לחזור עם כלי הנשק רק בתוך אלפיים אמה.  לפי זה פעולתם של כוחות הביטחון תהיה מאוד מוגבלת כי אם הבסיס רחוק יותר מ 1.2  ק"מ לא יוכלו לחזור אליו ויאלצו להמתין בשטח עד למוצאי שבת או עד שתתקבל קריאה חדשה, המוקדם מבין השנים. בשבוע הבא נביא את שיטת הרמב"ם.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.