English | Francais

Search


שנת תשס"ב | שבת פרשת שלח

פרשת שבוע

הגלות הראשונההמשורר בתהילים מספר "וימאסו בארץ חמדה לא האמינו לדברו. וירגנו באהליהם לא שמעו בקול ד', וישא ידו להם להפיל אותם במדבר. ולהפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות". (ק"ו כד-כז).

גם בספר יחזקאל מצינו נבואה דומה "גם אני נשאתי ידי להם במדבר להפיץ אותם בגויים ולזרות אותם בארצות (כ' כג).

נתקשו המפרשים בביאור הדברים. היכן מצינו שיצאו לגלות כבר בתקופת המדבר ונתפזרו בארצות עוד לפני שנכנסו לארץ חמדה?

רש"י בתהילים מתרץ שבאותו לילה, ט' באב, שמאסו ב"ארץ חמדה" וחטאו בחטא המרגלים ובכו בכיה של חנם, כבר באותה שעה נגזר עליהם שיבכו לדורות בלילה זה על חורבן הבית והגלות הארוכה.

ננסה להסביר יותר על פי פשט הכתובים. לאחר חטא  מרגלים-התרים, שמאסו ב"ארץ חמדה", מנסים המעפילים "לתקן" נגד הדרכת משה ורצון ד'. משה מזהירם "אל תעלו כי אין ד' בקרבכם ולא תנגפו לפני אויבכם. כי העמלקי והכנעני שם לפניכם ונפלתם בחרב". למרות זאת הם מנסים "ויעפילו לעלות על ראש ההר וירד העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא ויכום ויכתום עד החרמה" (י"ד מב-מה).

מסביר רש"י "עד החרמה-שם המקום נקרא ע"ש המאורע".

כמה פרקים מאוחר יותר אנו מוצאים שוב מקום הנקרא בשם חרמה.  "וישמע הכנעני מלך ערד כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי וידר ישראל נדר לד' ויאמר אם נתן תתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם. וישמע ד' בקול ישראל ויתן את הכנעני ויחרם אתהם ואת עריהם ויקרא שם המקום חרמה" (כ"א א-ג).

לשיטת רש"י אין קשר בין שני המאורעות ומרחק של ארבעים שנה מפריד ביניהם. אבל לפי שיטת הרד"ק שתי הפרשיות מתארות מאורע אחד. ורק עיון בשתיהן יחד נותן תמונה שלמה. לשיטתו מפלת המעפילים כללה גם נפילה של עם רב בשבי "וישב ממנו שבי" (ודלא כרש"י)וגם הכאה עד חרמה של השאר. עם ישראל הפיק לקח, תיקן טעויות וחזר בתשובה ואז במערכה השניה ניצח עם ישראל והכה את הכנעני והעמלקי עד חרמה. שתי הפרשיות נקשרות באמצעות הביטוי "דרך האתרים" שמתפרש דרכם של המרגלים, גם על ידי התרגום. לפי זה מתבארים הפסוקים בתהילים ויחזקאל כפשוטם והמסקנה היא שחלקים מסוימים של עם ישראל גלו ונתפזרו בין העמים עוד לפני ההגעה לארץ ישראל.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.