English | Francais

Search


שנת תשס"ב | שבת פרשת קרח

התורה והמדינה (מעזבונו של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל)

החובה להפריש מאיסור בימינומו"ר מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל קבע "בתנאים של היום שהדור פרוץ ובעלי עבירה מרובים אין אפשרות של אפרושי מאיסורא בדרך פעולה ישירה שתביא רק לידי ריב ומצה והפסד…מה שאינו חייב…ונוסף על כך מתנגד לזה חוק המדינה" (עמוד הימני סימן י' סע' ה ס"ק יד).
מוסיף ומסכם מו"ר "אכן חובת האפרושי מאיסורא מטילה את החובה לנצל את האמצעים האחרים הנהוגים כיום בחברה וזהו ההתארגנות של הציבור שומרי התורה לשם ניהול מאבק פוליטי ולהעביר במוסדות המחוקקים של המדינה חוקים מתאימים שיהא בהם משום אפרושי מאיסורא. שהרי כל מה שאפשר לנצל להשיג את המטרה אנו מחויבים להשתמש בו. ואם אומנם אין בחקיקת חוק משום החזרה למוטב, והנמנע מלעשות מפחד עונש חוק המדינה עדיין אינו שומר תורה, אולם הן כל תוכן אפרושי מאיסורא כבר נתבאר, שאינו מכוון להחזרה למוטב אלא לריסון עוברי העבירה, ודבר זה מושג על ידי חוק המדינה. אם כן פעולות המביאות לחקיקת חוקים מעין אלה ומרחיקים את הציבור מן העבירה הן ראויות והכרחיות" (שם).
ממשיך רבנו ומסכם "זהו נוסף על הידיעה הברורה שנמסרה לנו בתורה הכתובהוהמסורה שכלל ישראל אינו יכול להחזיק מעמד רק על ידי שמירת התורה, ושמדינה ישראלית המוחקת שם שמים מעל עצמה אין ל ה זכות קיום. ידיעה זו מצד עצמה מכתיבה לנו את ההכרח לפעול במשותף בכדי להטביע עד כמה שאפשר את חותם התורה על אורח החיים של הציבור במדינה (שם).
כמובן שכל פעולות החקיקה חייבות להעשות תוך כדי מערכת הסברה מקיפה ועמוקה שתגע ללבו של הציבור שרובו רוצה בציביון יהודי למדינת ישראל. ההידברות, חשובה לא רק כדי להבטיח ששכרנו לא יצא בהפסדנו, אלא גם כדי לתת לכל חלקי הציבור את ההרגשה שלא מדובר בכפיה אלא בשותפות.  דרך זו תבטיח ששם שמים יקרא לא רק על הציבור המכונה דתי אלא על כל חלקי הציבור. יש לזכור כי החובה להפריש מאיסור היא מדרבנן, שנאה ומדון אסורים מן התורה.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.