English | Francais

Search


שנת תשס"ח | שבת פרשת קדושים

טבילה במקוה חם בערב-שבת אחר השקיעה

שו"ת "במראה הבזק"שאלה

האם מותר לטבול במקוה חם ביום ששי אחרי השקיעה למי שרגיל בכך כל ערב שבת. האם יש הבדל בין זמן בין השמשות לבין אחרי צאת הכוכבים, והאם מותר לעשות את זה רק באופן עראי, או אפי' באופן קבוע?

 

תשובה


לאדם שרגיל בכך, ויהיה לו צער אם לא יטבול1, יש להתיר (באופן עראי) לטבול במקוה חם לאחר השקיעה. ועדיף שהטבילה תיעשה ב-13.5 דקות הראשונות אחר השקיעה2, ויצא מיד3. ומכל מקום, בפושרים מותר4 אפילו בשבת ממש5.

 

_____________________________________________________

 


[1] עיין "קרבן נתנאל" מס' שבת (פרק שני על רא"ש סי' כב ס"ק ק) שטבילה בחמין במקוה אינה בכלל "גזרת מרחצאות". ובשו"ת "נודע ביהודה" (חלק או"ח סי' כד) דחה דבריו והעלה להתיר רק במים פושרים, עי"ש. וב"סדרי טהרה" (סי' קצז ס"ק ט) העלה להתיר גם בחמין, בבין-השמשות.

2 "טהרת הבית" סי' יד פס' ג.

3 שו"ת "אבני נזר" (או"ח סי' תקכו) סייג את ההיתר לטבול בחמין, בתנאי שיצא מן המים מיד לאחר הטבילה (כדי שלא יהנה).

4 תוך כדי שמירת ההלכות הנוגעות לכל רחיצה בשבת.

5 "נודע ביהודה" שם.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.