English | Francais

Search


שנת תשס"ט | שבת פרשת צו

חמדת הדף היומי: תקנה לגזלנים

הרב עופר לבנת

 

ד'- י' ניסן, בבא קמא דפים צא-צז

השבוע בדף היומי (צד:) למדנו שחז"ל עשו תקנה לגזלנים ומלוי בריבית שהנגזלים והלווים לא יקבלו מהם את אשר נגזל מהם והריבית שנלקחה מהם וזאת כדי לעודד אותם לחזור בתשובה, שכן אם יחייבו אותם לשלם הם ימנעו מלחזור בתשובה, בגלל העול הכספי. משמע מהסוגיה שחז"ל הגבילו תקנה זו למקרה שהגזלה איננה קיימת, אך אם החפץ שנגזל עדיין ביד הגזלן עליו להשיבו לבעליו.

ראשונים רבים (תוספות ד"ה בימי רבי, ועוד) הקשו מהרבה סוגיות מהן מוכח שחכמים חייבו גזלנים לשלם גם במקום שהגזלה כבר איננה קיימת בידם. מצאנו שלוש שיטות מרכזיות ביישוב קושיה זו:

1.       רבינו תם (תוספות שם)- התקנה הייתה רק לדורו של רבי יהודה הנשיא ולא לדורות הבאים. על פי שיטתו, היום תקנה זו אינה תקפה וגזלנים חייבים לשלם ומקבלים מהם.

2.       ר"י (תוספות שם)- התקנה היא רק לגזלנים ומלוי בריבית שרוב עסקם ומחייתם בכך, כיוון שאם הם יצטרכו לשלם יהיו להם חובות אדירים. אך מי שגזל או הלוה בריבית באופן אקראי לא תקנו עבורו והוא חייב לשלם ויקבלו ממנו.

3.       רמב"ם (גזלה ואבדה א, יג)- התקנה היא רק לגזלנים ומלוי בריבית שבאו מעצמם לעשות תשובה ולהחזיר את אשר גזלו ואת הריבית שלקחו, אך אם הם לא באו מעצמם לעשות תשובה אלא חויבו בבית דין הם חייבים לשלם ומקבלים מהם.

הטור (חו"מ סימן שסו, וכן דעת הנמוקי יוסף) שילב בין שיטת ר"י ושיטת הרמב"ם ופסק שרק גזלן שרוב עיסוקו בגזלה שבא לחזור בתשובה תיקנו עבורו שהנגזלים לא יקבלו ממנו. כך פסק גם המחבר בשולחן ערוך (חו"מ שסו, א).

הראשונים סייגו הלכה זו במספר אופנים נוספים. המגיד משנה (על הרמב"ם שם) דייק מכך שחז"ל אמרו שמי שמקבל מהגזלן אין רוח חכמים נוחה הימנו, שבית דין לא כופים על הנגזל לא לקבל, ואם הנגזל מתעקש שהגזלן ישלם לו, בית הדין צריכים לחייב את הגזלן לשלם.

הטור כתב שאם הגזלן מתעקש ורוצה למרות הכול לשלם לנגזל אז רשאי הנגזל לקבל ממנו, וכן פסק השולחן ערוך (שם).

חידוש נוסף בהלכה זו אנו מוצאים בספר חסידים לר' יהודה החסיד (סימן תתרפב) שם נאמר שאם הנגזל בעצמו חייב כסף לאחרים ואין לו בכדי לשלם, אז הוא צריך לקבל מהגזלן ולפרוע את חובותיו, שהרי לא יתכן שהתקנה תהיה על חשבון בעלי חובו של הנגזל או הלוה. חידוש זה מובא להלכה, על ידי הש"ך בפירושו לשולחן ארוך (שם, ס"ק א).  

  
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

ולע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.