English | Francais

Search


שנת תש"ע | שבת פרשת וירא

שו"ת במראה הבזק: כהן החי עם גויה ואינו שומר תורה ומצוות - פגימתו מן הכהונה לצורך גיור האשה, ונישואיהם כדת משה וישראל(מתוך ח"ב)

קאלי, קולומביה                                                      Cali, Colombia

ניסן תשנ"א

שאלה

בעיר מתגורר יהודי ש"מוחזק" ככהן, הנשוי לאשה גויה לפי חוק המדינה. האיש מעוניין לגייר את אשתו. הוא אינו שומר תורה ומצוות כיום, וכפי הנראה גם אביו לא הקפיד על המצוות.

שאלתי - האם יש דרך לברר שמא הוא עצמו פסול לכהונה, או שחזקתו לכהונה הורעתה, כדי להתיר לו לבסוף להנשא לה לכשתתגייר, כפי שראיתי בתשובה של הרב משה פיינשטיין, או שמא עלי להודיע להם שאין תקוה ושלא אוכל לעזור להם? כיצד עלי לנהוג?

תשובה

 

א.      על-פי דיני התורה כהן נשאר במעמדו ככהן אפילו אם עבר עבירות חמורות (1).

 

ב.      אם אבי הנדון הוא כהן שנשא גרושה או גיורת, בנו הנולד ממנה הרי הוא חלל, וזה נפסל מכהונתו ודינו כזר לכל דבר, ומותר לו אפוא לישא גיורת (2). אבל כמובן שלא ידוע לנו, שאכן כך המציאות במקרה הנדון.

 

 

_________________________________________________________________

 

(1)    ואפילו עבר עבירות המיוחדות לכהן, כגון נשא גרושה וכו' אינו נפסל מכהונתו אלא רק מעבודת כהן, כמו נשיאת כפים, וע"ע שו"ע (אורח חיים סי' קכח סעיפים מ, מא ומב) וברמב"ם (הל' ביאת מקדש פ"ו ה"ט ופ"ט הט"ו).

 

(2)    שו"ע (אבן העזר סי' ז) ורמב"ם איסורי ביאה (פי"ט ח"י).

        הערה: אמנם ב"אגרות משה" (אבן העזר ח"ד סי' יא וסי' לט) פסק ביחס לאדם שהחזיק את עצמו כהן ובנסיבות האמורות שם, להקל שלא להצריכו להוציא את אשתו הגיורת, אבל עיין שם שהמקרים שונים, הן מצד עצם חזקת כהונה הן מצד שה"כהן" שם כבר נשוי.

 

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.