English | Francais

Search


שנת תשע"א | שבת בלק

שו"ת במראה הבזק: השתתפות פעילה בחתונה של גויים(מתוך ח"ז)

 

ניו יורק, ארה"ב                                                         New York, USA

שבט תשס"ט

 

השתתפות פעילה בחתונה של גויים

 

שאלה

ידידים שלי, האיש בן לאב יהודי והאשה איננה יהודייה, מעוניינים להתחתן. מפאת מוצאו היהודי של הבעל, הזוג מעוניין לשלב בחתונתו אלמנטים מדתות שונות, כולל "שבע ברכות".

הזוג פנה אלי כדי שאהיה שותף בטקס.

האם מותר לי להשתתף בחתונה? האם מותר לי לארגן את הצד "היהודי" בטקס?

תשובה

א.   ההשתתפות בחתונה מותרת. יש לעודד גם אינם יהודים להתחתן על-פי החוק המקובל במקומם1.

ב.    יש להיזהר מלאכול בסעודה2.

ג.    יש לוודא שאין מרכיבים של עבודה זרה בטקס.

ד.   אין זה מן הראוי שאתה או יהודי אחר יארגנו את הצד היהודי בטקס3.

ה.   אין איסור שלפני הטקס תלמד את החתן, או גוי אחר, לומר שבע ברכות4, אך אסור ליהודי לברכן, כיוון שהן ברכה לבטלה.

 

______________________________________________________

 

1. שהרי גם בין אינם יהודים התורה אסרה "אשת איש" כמבואר בסנהדרין (נז ע"ב)

2. ראה שו"ת "במראה הבזק" (ו תשובה סא) שאסור, אף אם האוכל כשר, אך לשתות משקאות כשרים מותר.

3. הוראת הרב רבינוביץ', מחשש שהוספת תוכן יהודי לטקס תגרום בעתיד למסקנה שהחתן יהודי.

4. ראה שו"ת "במראה הבזק" (ו תשובות כט-ל), שמותר לגוי להתפלל כיהודי, אך יש להיזהר שלא יאמר דברי שקר. בשבע ברכות אין מילים המהוות בעיה של אמירת שקר אם גוי יאמר אותם. אם אכן אתה מלמד את החתן, יש להדריך אותו להימנע מלשלב מרכיבים של עבודה זרה בטקס, כדברי הרמב"ם (ספר המצוות עשה ג ע"פ תרגום הרב קאפח), שבכלל מצות אהבת ה': "שנקרא את כל בני האדם לעבודתו יתעלה ולאמונה בו".

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

  

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל ז"ל

נלב"ע י' באייר תשע"א

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.