English | Francais

Search


גליון מספר 28 - מקח טעות

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון 
1. תקלות שנמצאו ברכב שנקנה / הרב אליעזר שינקולבסקי
          א.         המוכר חפץ ונמצא בו פגם משמעותי – המקח בטל, ללא כל קשר לשאלה אם המוכר ידע מהפגם או לא.
          ב.         אף אם המוכר התנה בשעת המכירה שהיא לא תיבטל במידה שיימצאו פגמים, אין תנאי זה חל, כיוון שהמוכר לא ציין בפירוש מהם הפגמים או מהו השווי מוערך שלהם.
          ג.          במידה שמנהג המדינה לקיים את העסקה גם אם יימצא בה מום מסוים, המקח קיים.
          ד.         פסיקת בתי המשפט לגבי תנאי לאי ביטול המקח במקרה של מום אינה בעל תוקף, גם לא מצד מנהג המדינה, כיוון שאין מדובר בפסיקה אחידה החוזרת על עצמה בצורה תכופה.
 
2. מקח טעות בקניית רכב / הרב עובדיה אחיטוב
          א.         הקונה רכב ולא ביצע בדיקת קנייה, ומחמת זאת לא הבחין במומים ברכב, הרי זה ספק אם יכול לעכב את התשלום על הרכב בטענה שרוצה לבטל את המקח.
          ב.         אם מדובר במומים שאינם יכולים להתגלות בבדיקת קנייה, הלוקח רשאי לבטל את המקח בכל מקרה.
          ג.          אם השתמש הקונה ברכב משום שלא היה יכול להחזיר את המקח, כגון שהמוכר לא נמצא, אין בשימוש משום ויתור של הלוקח על זכותו לבטל את המקח.
          ד.         מומים ברכב הניתנים לתיקון אינם עילה לביטול המקח, אלא אם כן מדובר בפגמים בשלדת הרכב. למרות שאין ביטול מקח, הקונה רשאי לתבוע מהמוכר לתקן את המומים.
 
3. עיכוב תשלום בגין הפרת הסכם נופש / הרב חיים שלמה שאנן
          א.         מקח שנעשה ונמצא בו מום, אם נשתמש הלוקח במקח לאחר שנודע לו על המום, איבד את זכותו לבטל את המקח, משום שהשימוש הוא ראיה לכך שהלוקח מרוצה במקח.
          ב.         במידה שלא הייתה ללוקח האפשרות לבטל את המקח קודם שנשתמש בו, אין השימוש מהווה ראיה לוויתורו של הלוקח על טענת מקח טעות. עם זאת, במידה שהדבר אפשרי, על הלוקח להודיע על רצונו לחזור בו.
          ג.          אף אם הלוקח החליט להשתמש במקח מחמת חוסר נעימות בביטולו, כגון אדם שיצא לחופשה עם משפחתו וביטול החופשה יגרום לו ולמשפחתו חוסר נעימות רב, עדיין יש לראות זאת כוויתור על טענת מקח טעות.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.