English | Francais

Search


גליון מספר 35 - שכירות פועלים

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. ביטול הופעה של תזמורת / הרב אריאל בראלי
          א.         החוזר בו מסיכום על העסקת עובד, נחשב מחוסר אמנה. אמנם, אם החזרה נעשתה משום שינוי שפגע באופן משמעותי בכדאיות הכלכלית של העסקת הפועל, אינו נקרא מחוסר אמנה.
          ב.         למרות האמור בסעיף א', אין לראות חזרה מחמת חוסר כדאיות כלכלית כחזרה מתוך אונס.
          ג.          החוזר מסיכום על העסקת פועל, צריך לפצות את הפועל על הפסדים שנגרמו לו מחמת שהתחייב לעבודה זו, אלא אם כן החזרה נעשתה באונס.
          ד.         אופן הפיצוי לפועל כשחוזר המעביד הוא לשלם לו שכרו 'כפועל בטל', דהיינו שאומדים כמה הפועל היה מוכן לפחות משכרו, ולא לעבוד.
         ה.         במידה והפועל מעדיף לעבוד מחמת מצבו הכלכלי הדחוק, נחלקו פוסקי דורנו אם משלמים לו שכר כפועל בטל, או שכר מלא.
           ו.          במידה והפועל מעדיף לעבוד משיקולים כלכליים כדוגמת פרסום שיקבל מהעבודה, יש לשלם לו שכר מלא לכל הדעות
2. תשלום לקבלן, למרות תקלות באירוע  / הרב יהונתן בלס
          א.         פועל שנמנע מלבצע את העבודה שלשמה נשכר מחמת אונס, אין הוא זכאי לשכר עבור חלק העבודה שלא עשה.
          ב.          במידה ועיקר המלאכה נעשה, אף שמחמת אונס, המטרה שלשמה נעשתה המלאכה לא הושגה, כגון מי שנשכר להוביל תרופה לחולה, והחולה מת, זכאי הפועל לשכר מלא.
          ג.          במידה והמלאכה עצמה לא התבצעה מחמת אונס, כגון מי שנשכר להוביל מטען, ומחמת אונס לא היתה אפשרות להוביל את המטען, זכאי הפועל לתשלום עבור ההוצאות שהוציא. , בתנאי שהאונס היה מחמת המעביד (למשל, שלא היה יכול לספק את המטען המדובר). אולם, אם האונס היה אצל הפועל (כגון שחלה ולא היה יכול לסיים את ההובלה), אינו זכאי לתשלום אפילו עבור ההוצאות שהוציא.
          ד.          בשאלה האם האונס היה אצל הפועל או אצל המעביד, חובת ההוכחה היא על המעביד.
 
3. פיטורי מורה בסוף שנת הלימודים/ בית הדין משפט והלכה בישראל
          א.         ניתן לפטר מורה על רקע של חוסר התאמה חינוכי בינו ובין מנהל המוסד, גם במהלך שנת הלימודים.
          ב.         מנהג המדינה מחייב בכל הנוגע להלכות פועלים.
          ג.          מכתב פיטורין שניתן למורה, הרי הוא כפיטורין. עם זאת, אם מנהל המוסד הודיע אחר כך בעל פה למורה שמתכוון להמשיך להעסיקו, הרי זה כאילו נשכר בפירוש לשנה נוספת.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.