English | Francais

Search


גליון מס' 39 - יחסי עבודה

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. שותפות במיזם כלכלי / בית הדין משפט והלכה בישראל
          א.         שותף שאינו עובד כראוי, אין חברו יכול לבטל את השותפות מעיקרא בטענה שלא התכוון להשתתף עם אדם שאיננו עובד כראוי.
          ב.         נחלקו הפוסקים, אם מי שהמציא מוצר חדש נהיה בעלים על ההמצאה. גם לדעות הסוברות שאין לממציא בעלות, עדיין יש תוקף לחוק זכויות יוצרים, המונע מאחרים להשתמש בהמצאתו ללא רשות, ומאפשר לגבות תשלום מהרוצים להשתמש בהמצאה.
          ג.          גם לדעות הסוברות שאין לממציא בעלות על המצאה שהמציא, מספר אנשים שפיתחו מוצר בשותפות, הרי הם שותפים ברווחים שהופקו מהפיתוח כל זמן שלא חזרו בהם משותפותם.
          ד.         שותפים הרוצים לפרק את השותפות שביניהם, כאשר הרכוש המשותף אינו בר חלוקה, העדיפות הראשונה היא לחלוקה בדרך של 'גוד או איגוד'. במידה שאי אפשר לבצע חלוקה זו, יש למכור את הרכוש המשותף לצד שלישי, ולהתחלק ברווחים.
         ה.         חלוקה בדרך של 'גוד או איגוד' אפשרית רק כאשר הקונה משלם את מלוא התמורה בעבור הרכוש המשותף באופן מיידי.
 
2. דבר האבד שלא היה ידוע לפועל מראש / הרב עדו רכניץ
          א.         פועל שנשכר לתקופת זמן מסוימת, רשאי לחזור בו באמצע התקופה. אולם, אם בגלל חזרתו נאלץ המעסיק להעסיק פועלים אחרים כדי למנוע הפסדים (='דבר האבד'), רשאי המעסיק לנכות את שכר הפועלים משכרו של הפועל שחזר בו.
          ב.         גם אם לא נגרם נזק, אלא שבגלל הפסקת העבודה נמנע רווח צפוי מהמעסיק, יש בזה משום דבר האבד.
          ג.          פועל שבשעה שנשכר, לא ידע שבעזיבתו את העבודה הוא גורם הפסד למעסיק, אין לו דין 'דבר האבד'.
 
3. סיום עבודה על פי אישור מפקח / הרב נתן חי
          א.         בעל הבית שקבע שהפועל סיים את עבודתו כראוי, רשאי הפועל לסמוך עליו, אף אם אינו משוכנע בכך.
          ב.         עבודה שבוצעה בשלמות, אף שלא השיגה את מטרתה, יש לשלם בגינה שכר מלא.
          ג.          יועץ מקצועי, שנתן עצה לא נכונה בחינם, אינו צריך לפצות את מקבל הייעוץ מחמת הנזקים שנגרמו מייעוץ לא נכון.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.