English | Francais

Search


גליון מס' 40 - תביעות נזיקין עקב תאונות בין כלי רכב

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. תביעת נזיקין בעקבות תאונה / הרב אריאל בראלי
          א.         שני כלי רכב שהתנגשו זה בזה במהלך נסיעה, אם שניהם נהגו ברשות, או שניהם נהגו שלא ברשות, שניהם פטורים.
          ב.         במידה שאחד מכלי הרכב נסע ברשות, והשני שלא ברשות, זה שנהג שלא ברשות חייב בנזקים שגרם לשני.
          ג.          לעניין זה, כל נהיגה שלא כחוק מוגדרת כנסיעה שלא ברשות.
          ד.         אין משמעות לכך שעבירת התנועה של אחד חמורה משל חברו.
 
2. משאית שפגעה ברכב חוסם / הרב יהונתן בלס
          א.         כאשר רכב התנגש ברכב אחר והזיקו, אף בלא כוונה, חייב המזיק.
          ב.         למרות האמור בסעיף א, אם הניזק התנגש במזיק בעוד המזיק עומד, המזיק פטור, אלא אם כן היה צריך להזהיר את הניזק, ולא הזהירו.
          ג.          כלי רכב החוסם את הדרך, ובעליו אינם לידו, מותר לכלי רכב לעבור בדרך, אף תוך פגיעה ברכב החוסם.
 
3. חובת המעסיק בנזקים שגרם נהג המועסק על ידו / בית הדין לממונות צפת
          א.         שומר שקיבל אחריות על חפץ, וחשב ששווה פחות משוויו האמיתי, אחריותו כשומר מוגבלת לסכום שחשב שהחפץ שווה.
          ב.         לדעת המיעוט, על אף האמור לעיל, אם ידע את ערכו של החפץ, אלא שחשב בטעות שהוא מבוטח, חיוב אחריותו על כל שווי החפץ. עם זאת, ראוי למעביד לנהוג בעניין זה לפנים משורת הדין, אפילו אם העובד פשע בשמירתו.
          ג.          פועל שכיר, שהתחייב לשלם מחמת נזקים שנגרמו במהלך עבודתו מחמת פשיעת המעסיק, חובה על המעסיק לשלם בעבור נזקיו.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.