English | Francais

Search


גליון מס' 44 - דיני אפוטרופסים

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. שכר לאפוטרופוס / הרב מ. שלזינגר
          א.         אפוטרופוס, בין אם מינהו אבי היתומים ובין אם מינהו בית הדין, אינו זכאי לשכר עבור טרחתו בנכסי היתומים, אם לא התנה מראש על שכרו.
         ב.       האמור בסעיף הקודם מותנה בכך, שמדובר באפוטרופוס לניהול נכסי קטנים. אבל אפוטרופוס המטפל בנכסי גדולים זכאי לשכר, אף אם לא התנה מראש.
 
2. אפוטרופוס ליתום שהגדיל / הרב יעקב רוזנטל
          א.         אפוטרופוס שהתמנה ע"י אבי יתומים או ע"י בית הדין בלא הסכמת היתום, סמכותו קיימת רק כל זמן שהיתום לא הגיע לגיל מצוות.
          ב.         מותר להלוות ממון יתומים בריבית דרבנן. ולעניין זה, גם יתום שעבר את גיל מצוות נחשב יתום, כל זמן שאינו ראוי לנהל את ענייניו הממוניים בעצמו.
 
3. סילוק אפוטרופוס מחמת חשד / הרב יוסף שלום אלישיב
     א.         אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים, אין לסלקו על סמך חשד בעלמא שאינו יכול לשמש כאפוטרופוס, אלא רק על בסיס עדות ברורה.
          ב.         אפוטרופוס על עיזבון, חייב לנהל את העיזבון על פי ההנחיות שנתן המוריש.
          ג.          אי עמידה בהנחיות אלו היא מעילה בחובתו, וממילא עילה לסלקו ממשרתו כאפוטרופוס.
 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.