English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פרשת תצוה

חמדת הדף היומי: הרשאה לבית הדין שיכתבו גט, וציווי בוידאו

הרב עקיבא כהנא

המשנה (עא ע"ב) אמרה שהגט אינו גט עד שהבעל 'יאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו' והגמרא (עב ע"א) הרחיבה את הדברים וכתבה שה'גט בטל עד שישמעו קולו', וכתבה שצריך דווקא לשמוע את קולו של הבעל המצווה, ולא כדברי רב כהנא בדף עא (ע"א) שפסק שחרש שאינו יכול לדבר יכול להודיע את רצונו לגרש על ידי כתיבה.

רא"ש (ז, יט) אומר שדברי הגמרא 'עד שישמעו קולו' - לאפוקי (להוציא) מדרב כהנא, עוסקים דווקא בחרש שאינו מדבר ושומע ואין לו דעת, אבל פקח שיש לו דעת יכול לצוות על כתיבת גט גם בכתב ואינו צריך לצוות דווקא בפה. אמנם, הוא כותב שיתכן שלפקח שיכול לצוות בפה, לא התירו לצוות בכתב, ודווקא פקח שאינו יכול לצוות בפה (כגון אלם) יכול לצוות בכתב.

הרמב"ם (ב, טז) גם כתב שרק חרש אינו יכול לצוות לכתוב גט בכתיבה משום שאין לו דעת, אבל אלם יכול, ולכאורה הוא הדין כל פקח יכול לצוות בכתב.

וכך גם נפסק בשולחן ערוך (אבן העזר סימן קכ, סעיף ד) לא יכתבנו הסופר ולא יחתמו בו העדים, עד שיאמר להם הבעל לכתוב ולחתום... ואפילו אמר להם: אמרו לסופר ויכתוב ולעדים ויחתמו, לא יכתוב הסופר ולא יחתמו העדים עד שישמעו מפיו. ובסעיף ה הוא ממשיך לדון במי שכתב בכתב ידו לסופר שיכתוב גט וכותב: "אפילו כתב בכתב ידו לסופר שיכתוב ולעדים שיחתמו, לא יכתבו ולא יחתמו עד שישמעו מפיו, בין שהוא פקח ובין שנשתתק (נהיה אלם)... ויש מכשירין במי שנשתתק לכתוב ולחתום על פי כתב ידו. כלומר, להלכה אין לשלוח ציווי כתוב לסופר לכתוב גט, ורק באילם יש דעה אחת המכשירה זאת, וזאת בגלל העיגון שבדבר.

וכן בדרכי משה (ו) כתב בשם רד"ך שיש להקל במקום עיגון לכתוב כתב ידו לבית הדין שיכתבו ויגרשו.

ערוך השולחן (קכ, סד) כתב שלמרות שבמקום עיגון יש להקל בשליחת כתב, ולסמוך על הדעות שפקח יכול לשלוח כתב ידו. אמנם להלכה הוא כותב שבימינו שיש אפשרות שהבעל לא יכתוב הרשאה אלא יכתוב גט ויחתום בבית הדין שבמקומו וישלח את הגט למקום האשה, אין להתיר לשלוח הרשאה לכתוב גט.

אגרות משה (אבן העזר א, קטז) ביאר שהחסרון בכתיבת גט על פי כתב שנשלח לסופר הוא בגלל שהבעל לא מבטא את רצונו לגרש בפה, באופן זה אין הוא מספיק גומר בדעתו שהוא אכן רוצה לגרש את האישה. לכן הוא מציע שהבעל ימנה שליחים לכתיבה לחתימה ולמסירת הגט, ואחר כך יכתוב בהרשאה שהוא שולח שהוא מינה בפה את האנשים הללו. כך אין חסרון שאין דיבור במינוי (ובאופן דומה הוזכר בפתחי תשובה סקי"ח).

כמובן שבימינו עם התקדמות אמצעי הטכנולוגיה יתכן שעדיף שהבעל יצווה באופן ישיר לבית הדין כשהם יראו את פניו בתוכנת וידאו כמו סקייפ, שכן בוודאי לדברי האגרות משה באופן זה הגט יהיה על ידי ציווי ישיר שהרי בית הדין רואים ממש את הבעל בשעת המעשה.

סיכום: על מנת שהגט ייכתב כהלכתו אם רוצים בני הזוג להתגרש יש לצוות ישירות לסופר ולעדים שכותבים וחותמים את הגט, ולא לשלוח אליהם כתב, ובמקום עיגון ניתן גם לצוות בכתב.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

רפואה שלימה

 לאורית בת מרים

בתוך שאר חולי ישראל

***

מש' ארץ חמדה' אבלה

 על מותו של חברנו האהוב

 הרב ראובן אברמן זצ"ל,

 חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

 מחנך דגול

 ואיש המעלה מכל הבחינות.

 

 

לע"נ

צפורה בת יונה דונייר ע"ה

נלב"ע י"ב אדר א'

 

לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.