English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פרשת דברים

שו"ת במראה הבזק: בדיני גבינת עכו"ם(מתוך ח"ה)

מונטוידאו, אורוגואי                       Montevideo, Uruguay

תמוז תשס"א

שאלה

האם תוצרת מפעל של יהודי מחלל שבת היא בכלל גזירת גבינת עכו"ם?

האם ניתן לתת הכשר למפעל של נכרים המייצר גבינות על סמך משגיח יוצא ונכנס?

האם גבינה לבנה רכה וקוטג' כלולים בגזירת עכו"מ?

תשובה

א.  גבינה של ישראל מחלל שבת אינה בכלל גזירת גבינת עכו"ם. ואולם דרושה השגחה על הייצור, מכיוון שישראל זה אינו נאמן1.

ב.  אין להכשיר גבינות עכו"ם על סמך משגיח "נכנס ויוצא". ישראל צריך לראות את עשיית הגבינה כדי שהצרכנים לא יכשלו בגזירת גבינות עכו"ם2.

ג.  בשאלה אם גבינה לבנה וקוטג' נכללו בגזירת גבינות עכו"ם, התחבטו פוסקים  ולפיכך עדיף לכתחילה לסכם עם בעלי בית-חרושת על ייצור מוגבל של גבינות כאלה לצריכת הקהילה היהודית. גבינות אלה יצויינו בציון מיוחד, והקהילה תתחייב לקנות אותן. אם יש מניעה טכנית כלשהי להסדר שכזה, יש להקל בהם, בתנאי שכשרותם של המוצרים אינה מוטלת בספק3.

         __________________________

1   שו"ת "אגרות משה" (ח"ב, סי' מז וח"א סי' מו). בעניין חלב עכו"ם (גם למאן דאמר שנגזר במנין ) וה"ה לגבינה, וכן פסקנו ב"מראה  הבזק"  (ח"ג תשובה קח).

2   עיין ב"במראה הבזק" (ח"א, תשובה נא , לב במהד' הראשונה). תורף העניין הוא שגזירת גבינות עכו"ם היא אפילו כאשר אין כל חשש איסור בגבינה, ושלא כבחלב עכו"ם, שאפילו נאמר שנגזר במניין, הגזירה היא כאשר יש חשש, ולוא חשש רחוק, שיש תערובת חלב טמא. אך כאשר אין שום חשש כי אז לא גזרו, עיין בשו"ת "אגרות משה" (ח"א, סי' מט ד"ה וזהו מה שפסק רש"י). וכחילוק הנ"ל מדויק במשנה (ע"ז לה ע"ב) - בעניין חלב כתוב "חלב שחלבו עכו"ם, ואין ישראל רואהו", אך בגבינה לא נכתב כן במשנה (שם כט, ע"ב). היתר חלב של נכרים כשישראל נמצא בשעת החליבה, אפילו יושב ואינו רואה את החליבה ממש, הוא משום דמרתת, הגוי שמא יראהו, מה שאינו כן בנדוננו.

3  כן פסקנו בשו"ת "במראה הבזק" (ח"א, תשובה נא, לב במהד' הראשונה), עיי"ש. לאור תשובת "אגרות משה" (יו"ד ח"ב סי' מח) אם כי הוא לא התיר לפרסם שיש מקום להתיר. לדעתו, הכללת הגבינות בגזירה תלויה במידת נחיצותו של ה"רנט" לגיבונן, עיי"ש. ועיין עוד שו"ת "במראה הבזק" (ח"ד תשובה סט וח"ג תשובה צז).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

רפואה שלימה
בתוך שאר חולי ישראל

לאלחנן בן עדינה 

לאורית בת מרים

 

לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו


לע"נ

יחזקאל צדיק ז"ל,

נלב"ע

י"א באייר תשע"ו


מש' ארץ חמדה' אבלה

על מותו של חברנו האהוב

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

מחנך דגול

ואיש המעלה מכל הבחינות.


לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד


לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט


לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל


לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל


לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.