English | Francais

Search


שנת תשע"ח| שבת פרשת נצבים

הלכה פסוקה: חוב שתפח בהוצאה לפועל

עורך: הרב הדיין עקיבא כהנא ,חוקר במכון משפט והלכה בישראל

חוב שתפח בהוצאה לפועל
'ארץ חמדה גזית' ירושלים / אדר תשע"ה / תיק 75023

תקציר המקרה: הנתבע הלוה לאחיו של התובע ולאביו כספים לפני זמן רב, התובע נתן לנתבע צ'ק כערובה להלוואה, הצ'ק הוגש להוצאה לפועל, על סכום של 204,000 ₪, לא הוגשה התנגדות על ידי התובע, אך הליך ההוצל"פ לא מוצה, לאחר כמה חודשים התובע חזר לפעול לגביית החוב הרשום בהוצל"פ כאשר כעת הסכום עומד על כמיליון ₪, הדיון בין הצדדים הוא האם מבחינה הלכתית הם חייבים להגיע לבית הדין לצורך זה, לאחר שבעבר הוא הוציא 'כתב סירוב' כנגד החייב, או שהוא יכול ללכת להוצל"פ ישירות, פסק הדין ניתן כפסק הלכה ולא כפסק דין.

פסק דין: לפי ההלכה נתבע אינו רשאי להסתמך על היתר הפנייה לערכאות שניתן לו בשנת תשנ"ה, לצורך גביית חוב הוצל"פ בשנת תשע"ה, ועליו להתדיין בדין תורה.

נימוקי פסק הדין:

1. חזקת מסירה בהיתר פנייה לערכאות

לפי נייר עמדה של הרב הלל גפן, ניתן להסתמך על חזקת מסירה לביתו של אדם כשההזמנה לדין נשלחה בדואר, אבל בדיעבד אם האדם טוען שאינו מתגורר יש לבדוק זאת, כמו כן אם התובע יודע שהנתבע אינו גר שם, הרי שלפי הדין אסור לו להסתמך על היתר הפנייה.

2. האם המקבל היתר פנייה לערכאות יכול לתבוע סכום גבוה מהמגיע לו לפי דין תורה?

לשיטת המהרשד"ם אדם שהגיע לערכאות בגלל סירוב הצד השני להתדיין בדין תורה, זכאי לקבל את מה שפוסקים עבורו בערכאות, הוא מסייג את דבריו לגבי ריבית שאסור לקחת, או על ביטול יום. ישנם שיטות נוספות המסכימות עם דבריו מטעמים שונים כפי שנראה בהמשך:

3. סברות המתירים לקבל סכום גבוה יותר בערכאות אינה שייכת במקרה דנן

א. סברת המהרשד"ם היא שהמסרב לבא לדין תורה קיבל עליו את דין הערכאות, אבל כאשר החייב לא מגיע לערכאות, אלא מתנהל נגדו הליך בהעדרו במסגרת הוצאה לפועל, אין להסתמך על דברי המהרשד"ם.

ב. סברת החתם סופר (חו"מ ג) היא משום שהערכאות הם שליחי בית הדין משום שבית הדין שלח אותם, שיקול זה אינו קיים במקרה דנן, משום שבית הדין כלל לא ידעו את מהות התביעה.

ג. שיטת הרב קוק (אורח משפט כו) שיש דין של הפקר בית דין הפקר שעל ידו הפקיעו בית הדין את רכושו של הסרבן, גם טעם זה אינו שייך משום שהתובע כלל לא כתב לבית הדין מה הוא תובע אלא רק כתב שיש לו תביעה.

 למעבר לפסק הדין המלא  

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.