English | Francais

Search


שנת תש"ף| שבת פרשת וישב

שו"ת במראה הבזק: קטן שהתגייר – מחאתו לאחר שגדל(מתוך ח"א)

מלמו, שוודיה                                         Malmo, Sweden
שבט, תנש"א

שאלה
אם קטן נתגייר, מה בדיוק פירוש העניין של מחאה לאחר שמתבגר?

תשובה
קטן שנתגייר, יכול למחות על גיורו כשיגדל1, כל זמן שלא נהג בעצמו מנהג יהדות מרגע שגדל2, ויש להודיעו שיכול למחות קודם שיגדל3, ואם לא הודיעוהו – יכול למחות גם בגדלותו ברגע שיוודע לו4.
צורת המחאה – שיאמר שאין רצונו להיות גר, וחוזר לסורו5. או שנוהג כגוי מזמן קטנותו, עד יום או יומיים אחר גדלותו6.
גם אם מחאתו היתה בזמן קטנותו – מחאתו מחאה אם כשמגדיל עומד במחאתו7. כשמוחה – הרי מחאתו מועילה לעשותו כגוי למפרע ולא רק מכאן ולהבא8. ובזמן שמגיירים את הקטן – אין חוששים שימחה כשיגדל, ועד שימחה – דיינינן ליה כיהודי לכל דבר9.
ואע"פ שהשו"ע כתב שכל גר קטן יכול למחות משיגדל, כתבו האחרונים שדין זה – דווקא בגר שבא מעצמו להתגייר, אבל בגר קטן שנתגייר ביחד עם אחד מהוריו – אינו יכול למחות כשיגדל10.
ואם מתנהג באיסור וכגוי לגמרי – יש שכתבו שאפי' במקרה שאביו ואמו נתגיירו עמו – מחאתו מחאה11.
_______________________________________________________
1    כתובות, דף י"א, ע"א. שו"ע יו"ד, סי' רס"ח, סע' ז'.
2    כתובות שם, שו"ע שם, סע' ח'.
3    שו"ת אגרות משה יורה דעה, ח"א, סי' קס"ב.
4    שם, וביש"ש כתובות, פ"א, סי' ל"ה.
5    רש"י כתובות, דף י"א, ע"א, ד"ה יכולים למחות.
6    תוס' ישנים על הגליון, כתובות, דף י"א, ע"א.
7    ש"ך שו"ע יו"ד, סי' רס"ח, ס"ק י"ז.
8    שו"ת חת"ס, יו"ד, סי' רנ"ג, פת"ש יו"ד, סי' רס"ח, סק"ח.
9    שם. וכן כתב בשו"ת אגרות משה יורה דעה, חלק א', סי' קס"ב.
10   שו"ת חת"ס שם.
11   שו"ת אחיעזר, חלק ג', סי' כ"ח.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

יאיר מנחם בן יהודית חנה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם קליין ז"ל,
 נלב"ע י"ח באייר תשע"ט

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב

 
לע"נ

תמר ליכטנשטט

האהובה

יהי זכרה ברוך


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.