English | Francais

Search


שנת תש"ף| שבת פרשת שמות

חמדת דף היומי: הליכה עם ציצית בבית הקברות

הרב עקיבא כהנא

בגמרא (יח ע"א) מסופר על רבי יונתן שהיה הולך בבית הקברות וחוט תכלת מהציצית שלו נגרר מבגדו באופן גלוי. רבי חייא העיר לו שזה לא יפה לעשות כך משום שהמתים אומרים: "למחר באין אצלנו, ועכשו מחרפין אותנו", כלומר, שהליכה בבית העלמין עם ציצית היא לעג למתים שאינם יכולים לקיים את מצוות הציצית. תוספות (ד"ה למחר) כתבו שאף שמבואר בגמרא במנחות שקוברים מתים עם טלית וציצית, הרי שזה שאדם חי הולך עם ציצית זה לעג למתים.

הרא"ש (ג, ה) כתב שההולך בבית העלמין אינו צריך להסיר את בגד הציצית מגופו, משום שזהו בגד שמיועד ללבישה, ואדם הולך בו כדרכו, ואינו דומה לתפילין או ספר תורה שעליהם נאמר שאסור ללכת איתם לבית הקברות, משום שהם אינם לבוש. ולכן די להגביה את הציצית שלא תיגרר על קברים. הוא כותב שיתכן שבימינו יש להסיר גם את בגד הציצית עצמו משום שאינו בגד המיועד ללבישה, אלא מלבוש שלובשים רק לצורך המצווה.

הבית יוסף (או"ח כג) הביא שנכתב בגמרא שאסור ללכת בבית הקברות עם תפילין בראשו, ולא נכתב שאסור ללכת עם תפילין בזרועו, שהתפילין שבזרועו שהם מכוסים מותר להיכנס איתם. מכך הוא מוכיח שמותר גם ללכת עם טלית קטן שמתחת לבגדים. ולכן יש לכסות את הציציות ולהניחן מתחת לבגדים.

המגן גיבורים (אלף המגן ב) כתב (לפי דברי הרא"ש) שבגמרא מובאים שני דינים: דין לגבי תפילין שאסור ללכת עם תפילין לבית העלמין, למרות שהאדם לא קרוב לקבר, שיש בזה לעג לרש משום שהוא דבר שלובשים אותו רק לצורך מצווה. ואילו ציצית שהיא חלק מהלבוש, מותר ללכת איתה בבית העלמין, אבל אסור ללכת איתה קרוב לקבר. אלא  שבימינו לובשים אותה רק למצווה, ולכן צריך לכסות אותה כשנכנסים לבית העלמין. לפי זה הוא מסיק שבמקרה שהטלית קטן משמשת ללבוש (כמו גופיית ציצית), מותר ללכת עמה בבית הקברות גם אם היא לא מוסתרת מתחת לבגדים.

הפרי מגדים (שם ב) כתב שאסור להיכנס לבית העלמין כשאדם לובש טלית גדול המיוחדת לתפילה, גם אם מצניעים את הציציות בתוך הבגד, משום  שזהו בגד שמיועד לתפילה, וכמו תפילין שאסור ללכת איתם בבית העלמין. והמשנה ברורה (שם ג) חלק על דבריו וכתב שמותר ללכת עם טלית גדול אם ציציותיה מוכנסות בתוך הבגד. ונראה שטעמו הוא משום שאין מצווה בהליכה עם הבגד של הטלית, אלא רק על ידי הציציות שמטילים בו, ואין זה דומה לתפילין שהתפילין עצמם הם מצווה.

לגבי תפילין כתב בשולחן ערוך (מה, א) שאסור להיכנס איתם לבית העלמין, והביא הפרי מגדים (א) מחלוקת האם כל המקום המגודר לצורך בית עלמין נחשב כבית העלמין לעניין זה, או רק מקום שקרוב לקבר במרחק של ד' אמות. 

סיכום: הגמרא אסרה ללכת עם ציצית קרוב לקבר משום שיש בכך משום לעג לרש. כך גם אסרה הגמרא ללכת עם תפילין בבית העלמין. נחלקו הדעות האם צריך להסיר בגד טלית קטן המיועד אך ורק למצווה, או שניתן להמשיך ללכת איתו ולהצניעו מתחת לבגדים. כמו כן ישנה מחלוקת לגבי טלית גדול שמצניעים את ציציותיה.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

שלהבת בת ברכה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב

 
לע"נ

תמר ליכטנשטט

האהובה

יהי זכרה ברוך


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.