English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת פנחס

שו"ת במראה הבזק: כהן שיצא עליו קול שהוא בן הגיורת – הורדתו מכהונה(מתוך ח"א)

 

קיטו, אקוואדור                                          Quito, Ecaudor

אב, תש"ן

 

שאלה

אדם שהוא בחזקת כוהן בקהילתנו עם שלשה בנים, יצא עליו קול שאביו ז"ל היה נשוי לגיורת. האם יש חובה לחקור אחריו? (כמעט אין סיכוי, שרב יצליח להורידו ממעמדו, ככוהן בקהילה).

 

תשובה

בשאלתך אודות הכוהן שהוחזק אביו כוהן, ויצא עליו קול שאימו גיורת שאלת בדבר החיוב לחקור אחריו. אך, לאמיתו של דבר, יש לדון יותר מזה. שמא יש להורידו מכהונתו, מפאת הקול, עד לבירורו.

ונראה, שאף שנפסק בשו"ע1: "מי שהוחזק אביו כוהן, ויצא עליו2 קול, שהוא בן גרושה או בן חלוצה, חוששין לו ומורידין אותו"3. יש להקל ולומר שזהו דווקא4 בקול שהוחזק בבי"ד5. ומ"מ בקול הברה היוצא מאנשים רבים, יש לחוש לחקור ולברר אמיתות הקול6, במידת האפשר7. ואילו קול שהוא שמועה בעלמא, מפי יחיד או איזה יחידים, אין צריך לדקדק אחר הקול כלל8.

___________________________________________________

 

1  אה"ע סי' ג', סעיף ז'.

2  ואין לחלק בין קול שאימו גיורת, לקול שהיא גרושה או חלוצה. ואף דאיתא בדבר קול שיצא על אישה לגבי כוהן "שפחה... אין חוששין" (גיטין, דף פ"ט, ע"א) כאן חששו לקול, שמעלה עשו בתרומה (חזו"א אה"ע, ס"ב ס"ק כ"ד).

3  אף שבגמ' איירי לגבי תרומה, לפי מה דקיי"ל, שמעלין מנשיאות כפיים וקריאת התורה לתרומה, יש להחמיר בזה. ואף שהקל הרמ"א אה"ע, ס' ג', סעיף א', האידנא במקום שאין נוהגין בתרומה (עיי"ש), לא מצאנו שהקל גם במקום שיצא קול שהוא חלל, כבנדון שלנו.

4  והגדרת "שהוחזק בבי"ד", שמעידים עדים בפני בי"ד ששמעו מפי אחרים וכו', שאירע המעשה בפני פלוני ופלוני והלכו למדה"י (שו"ע אה"ע, ס' מ"ו, סע' ב'. ועוד אופן שייחשב מוחזק בבי"ד, עיין בסעיף א' שם).

5  כן נראה שלמדו התוספות, בסוגיא כתובות דף כ"ו (ועיין בשיטה מקובצת שם, שהביא דעות החולקות). ויש לצרף לזה, שגם המחמירים בקול שאינו ברור, נימקו ד"מעלה עשו בתרומה". ומפני נימוקו של הרמ"א (הובא בהערה 3), היה מקום להקל לענין נשיאת כפיים וקריאת התורה, ועוד שהמחמירים לא פירשו "ואחתינן" ממש.

6  שהרי דעת החולקין (שהובאו בהערה 5) שבכה"ג, אפילו "מורידין" אותו. ויש לפרש שרק "חוששין" לו. ולכה"פ יש לבדוק אמיתות הקול. (ועי' בשטמ"ק, ובתוס' רי"ד על הסוגיא בכתובות).

7  ובכל אופן אין להורידו, כל עוד לא "הוחזק בבי"ד" כדין קול. ועיין בבאר היטב שו"ע אבן העזר סימן ג' ס"ק ה' ובפתחי תשובה שם ס"ק א' שהביא מספר ישועות יעקב, שאיסור עשה שיש בנשיאת כפיים אינו רק במקדש.

8  רמ"א שו"ע אה"ע, סימן מ"ו, סעיף ד'.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

גדעון בן רחל

רחל בת טליה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק ע"ה
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ

חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ

הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי ז״ל

כ״ח באדר תשפ"א

 

לע"נ

דוד צבי טרשנסקי ז"ל

בנם של יצחק ז"ל ונעמי הי"ו

נלב"ע כ"ח באייר

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.