English | Francais

Search


גליון מס' 56 - שת"פ בין 'בית הדין 'משפט והלכה בישראל' ובין 'איגוד בתי הדין - גזית'

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. תנאי שאינו הוגן בחוזה / בית הדין משפט והלכה בישראל

          א.         מוסד לימודי רשאי להפסיק את לימודיו של אחד התלמידים בטענה שהוא אינו מתאים למסגרת. הפסקת לימודים שכזו אינה נחשבת כהזנחה של התלמיד, ואינה עילה לתביעה משפטית.

          ב.         במקרה מעין זה, זכאי המוסד לשכר לימוד על התקופה שבה שהה התלמיד במוסד.

          ג.          לגבי שכר הלימוד עד תום שנת הלימודים במקרה מעין זה, נחלקו הדיינים אם הדבר נחשב כהפסקה מאונס, והמוסד זכאי לשכר כפועל בטל, או שמדובר בהפסקה מרצון של המוסד, וממילא הוא אינו זכאי לשכר על המשך שנת הלימודים.

          ד.         במקרה של חוסר התאמה קיצוני ביותר, לכל הדעות יש להתייחס להפסקה כאל אונס.

         ה.         כאשר יש בחוזה סעיף שפרשנותו מסופקת, יש להעדיף את הפרשנות לפיה הסעיף הוגן כלפי שני הצדדים, ולא את זו שעל פיה הסעיף אינו הוגן כלפי אחד הצדדים.

 

2. הגדרת פיצויי פיטורין כחלק מהשכר / בית הדין האזורי ירושלים

          א.         תשלום פיצויי פיטורין אינו נחשב כצדקה בדומה לחיוב הענקה בעבד עברי, אלא הוא חיוב גמור הנובע מהחוק.

          ב.         פיצויי הפיטורין נחשבים כחלק מהשכר על התקופה שבה העובד עבד, ואין לראות בהם מעין משכורת הניתנת לאחר הפיטורין.

 

3. מחילה שנעשתה כחלק מהסכם שבוטל / הרב שאול ישראלי

          א.         אדם המוחל על תנאי, רשאי לחזור בו מהמחילה כל עוד לא התקיים התנאי, אלא אם כן המוחל אמר שהוא מוחל 'מעכשיו'.

          ב.         בכל מקרה שהחיוב ודאי אך לגבי מחילתו יש ספק אם היא תקפה, החיוב נותר במקומו.

          ג.          נחלקו הפוסקים אם אשה שמחלה על כתובתה זכאית למזונות במהלך תקופת הנישואין.

          ד.         אשה שמכרה כתובתה זכאית למזונות לכל הדעות.

         ה.         מחילה שברור שניתנה כחלק מהסכם כולל נחשבת כמכירה, שבה לכל הדעות האישה זכאית למזונות.


לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.