English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת וילך

שו"ת במראה הבזק: גידול אתרוגים כשרים בניו-זילנד(מתוך ח"ג)

אוקלנד, ניו-זילנד                          Auckland, New Zealand
טבת תשנ"ג

שאלה
בענין דרישות ההלכה לגידול אתרוגים. מקומי גידל עץ מחתיכת עץ סיטריס מסוג / מקור לא ידוע. לפרי פיטם קטן מאד (שנבלע כשמתבשל), ונראה כאתרוג יותר מאשר כלימון.
הוא גם גידל עצים מגרעינים ישראלים מקוריים שכבר יצאו פרחים אך טרם יצאו פירות. נא להודיעני התנאים והדרישות לגידול אתרוג כשר. האם מבחינה הלכתית יש הבדל בין שתילים לזרעים?

תשובה
אתרוג המורכב פסול1. אמנם הפוסקים נתנו סימנים באתרוג הכשר2, אבל כבר אמרו המומחים, כי גם באתרוג מורכב יתכנו כל הסימנים שנמנו בבלתי-מורכב, שכן ה"רוכב" (הענף שאותו מרכיבים) אינו מושפע מן ה"כנה" (העץ שעליו מרכיבים את הרוכב) בנושא זה. על כן, אם ברצונכם לגדל עצי אתרוגים בארצכם, יש לייבא את השתילים ממקום שבו יש מסורת לגבי העצים, רצוי - מארץ-ישראל.
מבחינת ההלכה אין מניעה לקחת זרעים של עץ אתרוג (מיוחס) ולזרוע אותם בחו"ל. אך בהתיעצות עם אנשי-מקצוע התברר לנו שיש צורך בידע חקלאי להשבחת הזריעה, כדי שהאתרוגים שיגדלו, אמנם יהיו יפים וכשרים על-פי ההלכה.
באשר לגידול עצמו אין דרישות הלכיות, ויש להוועץ במומחים בתחום האגרונומיה.
__________________________________

1    כך דעת רוב האחרונים, ראה הכרעת "מגן אברהם" (שו"ע אורח חיים סוף סי' תרמח) ו"משנה ברורה" (שם ס"ק סה).

2    שם, ועיין עוד ב"אנציקלופדיה תלמודית" ערך אתרוג מורכב (כרך ב עמ' שיד ובהערות שם).

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

רוחמה רחל בת שושנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.