English | Francais

Search


> > מורנו- שבת

מורנו- שבת

 
בהנחיית ראשי הכולל: הרב משה ארנרייך והרב יוסף כרמל
כתיבה: הרב בצלאל דניאל
ייעוץ והגהה תכנית: הרב יצחק שטינברג

ברוכים הבאים

•••••••••• להצטרפות ••••••••••

פירוט תוכנית הלימודים בהלכות שבת

-----------------------------------

◄ ◄ ◄ ◄ ◄ סדרת שיעורים בנושא: "מעשה שבת"

יחידה מס' 01- יסודות אמירה לנכרי (pdf)

יחידה מס' 01- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 01 - סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 02- יסודות איסור הנאה ממעשה נכרי שנעשה עבור ישראל בשבת (pdf)

יחידה מס' 02- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 02- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 03- איסור הנאה ממעשה הנכרי בשבת (pdf)

יחידה מס' 03- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 03- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 04- קולות מיוחדות באמירה לנכרי (pdf)

יחידה מס' 04- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 04- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 05- אמירה לנכרי לצורך הפסד, ואמירות מותרות נוספות (pdf)

יחידה מס' 05- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 05 חלק א'- סרטון השיעור ביוטיוב

יחידה מס' 05 חלק ב'- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 06- מסירת מלאכה לנכרי לפני שבת, ושותפות עם הנכרי (pdf)

יחידה מס' 06- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 06- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 07- מלאכות שנאסר למסור לנכרי משום מראית עין (pdf)

יחידה מס' 07- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 07- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 08- מעשה שבת של ישראל (pdf)

יחידה מס' 08- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 08- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 09- גדרי הנאה ממעשה שבת (pdf)

יחידה מס' 09- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 09- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 10- שביתת כלים - רווח מהכלים בשבת (pdf)

יחידה מס' 10- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 10- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 11- שביתת כלים - אוושא מילתא (pdf)

יחידה מס' 11- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 11 - סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 12- שימוש באמצעי תחבורה בימים הקודמים לשבת (pdf)

יחידה מס' 12- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 12- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

◄ ◄ ◄ ◄ ◄ סדרת שיעורים בנושא: בישול שהייה והטמנה

יחידה מס' 13- הלכות בישול (pdf)

יחידה מס' 13- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 13- סרטון השיעור ביוטיוב

---------------------------------

יחידה מס' 14- בישול אחר בישול(pdf)

יחידה מס' 14- סרטון השיעור ביוטיוב

---------------------------------

יחידה מס' 15- בישול אחר אפייה וצליה ולהיפך(pdf)

יחידה מס' 15- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 15- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 16- הנחה כנגד האש והחזרה (pdf)

יחידה מס' 16- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 16- סרטון השיעור ביוטיוב

---------------------------------

יחידה מס' 17- הלכות בישול תנאי החזרה (pdf)

יחידה מס' 17- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 17- סרטון השיעור ביוטיוב

---------------------------------

יחידה מס' 18- הלכות בישול- העברה, והלכות שנתחדשו בעקבות שימוש בפלטה חשמלית (pdf)

יחידה מס' 18- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 18א'- סרטון השיעור ביוטיוב

יחידה מס' 18ב'- סרטון השיעור ביוטיוב

--------------------------------

יחידה מס' 19- הלכות בישול כלי ראשון ושני (pdf)

יחידה מס' 19- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 19- סרטון השיעור ביוטיוב

---------------------------------

יחידה מס' 20- הלכות בישול קלי הבישול (pdf)

יחידה מס' 20- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 20- סרטון השיעור ביוטיוב חלק א'

יחידה מס' 20- סרטון השיעור ביוטיוב חלק ב'

-------------------------------

יחידה מס' 21- עירוב נוזלים כלי ראשון וכלי שני (pdf)

יחידה מס' 21- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 21- סרטון השיעור ביוטיוב

-------------------------------------

יחידה מס' 22- מגיס ועירוי כלי ראשון לכלי ראשון (pdf)

יחידה מס' 22- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 22- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 23- אמצעי בישול וחימום שונים (pdf)

יחידה מס' 23- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 23- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 24- גזירת שהייה (pdf)

יחידה מס' 24- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 24- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 25- אוכל שמותר להשהות בכניסת שבת (pdf)

יחידה מס' 25- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 25- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 26- גזירות הטמנה (pdf)

יחידה מס' 26- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 26- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

◄ ◄ ◄ ◄ ◄ סדרת שיעורים בנושא: כבוד ועונג שבת

יחידה מס' 27- תוספת שבת (pdf)

יחידה מס' 27- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 27- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 28- טעמי מצוות הדלקת נרות (pdf)

יחידה מס' 28- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 28א'- סרטון השיעור ביוטיוב

יחידה מס' 28ב'- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 29- זכור את יום השבת לקדשו (pdf)

יחידה מס' 29- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 29- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 30- דיני קידוש (pdf)

יחידה מס' 30- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 30א'- סרטון השיעור ביוטיוב

יחידה מס' 30ב'- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 31- מצוות הבדלה (pdf)

יחידה מס' 31- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 31- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 32- כוס בשמים ונר (pdf)

יחידה מס' 32- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 32- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 33- ממצוא חפצך ודבר דבר (pdf)

יחידה מס' 33- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 33- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 34- מקח וקניין בשבת (pdf)

יחידה מס' 34- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 34- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 35- שכר שבת (pdf)

יחידה מס' 35- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 35 - סרטון השיעור ביוטיוב

יחידה מס' 35 - סרטון השיעור ביוטיוב חלק ב'

-----------------------------------

יחידה מס' 36- קריאת הדיוטות בשבת (pdf)

יחידה מס' 36- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 36- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

◄ ◄ ◄ ◄ ◄ סדרת שיעורים בנושא: הלכות מוקצה

יחידה מס' 37- פתיחה לדיני מוקצה (pdf)

יחידה מס' 37- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 37- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 38- מוקצה מחמת גופו (pdf)

יחידה מס' 38- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 38- סרטון השיעור ביוטיוב

יחידה מס' 38- סרטון השיעור ביוטיוב חלק ב'

-----------------------------------

יחידה מס' 39- שברי כלים (pdf)

יחידה מס' 39- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 39- סרטון השיעור ביוטיוב

יחידה מס' 39- סרטון השיעור ביוטיוב חלק ב'

-----------------------------------

יחידה מס' 40- מוקצה מחמת גופו (pdf)

יחידה מס' 40- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 40- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 41- הגדרת אוכל (pdf)

יחידה מס' 41- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 41- סרטון השיעור ביוטיוב

יחידה מס' 41- סרטון השיעור ביוטיוב חלק ב'

-----------------------------------

יחידה מס' 42- דוגמאות מעשיות (pdf)

יחידה מס' 42- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 43- היתרים מיוחדים לטלטל מוקצה מחמת גופו (pdf)

יחידה מס' 43- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 43- סרטון השיעור ביוטיוב

יחידה מס' 43- סרטון השיעור ביוטיוב חלק ב'

-----------------------------------

יחידה מס' 44- מוקצה מחמת חיסרון כיס (pdf)

יחידה מס' 44- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 44- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 45- הגדרת כלים שמלאכתם לאיסור (pdf)

יחידה מס' 45- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 45- סרטון השיעור ביוטיוב

יחידה מס' 45- סרטון השיעור ביוטיוב חלק ב'

-----------------------------------

יחידה מס' 46- גדרי צורך גופו וצורך מקומו (pdf)

יחידה מס' 46- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 46- סרטון השיעור ביוטיוב

יחידה מס' 46- סרטון השיעור ביוטיוב חלק ב'

-----------------------------------

יחידה מס' 47- בסיס לדבר האסור(pdf)

יחידה מס' 47- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 47- סרטון השיעור ביוטיוב

יחידה מס' 47- סרטון השיעור ביוטיוב חלק ב'

-----------------------------------

יחידה מס' 48- גדרי בסיס לדבר האסור(pdf)

יחידה מס' 48- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 48- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 49- בסיס לדבר המותר והאסור(pdf)

יחידה מס' 49- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 49- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 50- טלטול מו הצד(pdf)

יחידה מס' 50- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 50- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

◄ ◄ ◄ ◄ ◄ סדרת שיעורים בנושא: מאבות מלאכות שבת

יחידה מס' 51- מלבן- החומר האסור בכיבוס(pdf)

יחידה מס' 51- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 51- סרטון השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 52- מלבן- תפקיד המים בכיבוס(pdf)

יחידה מס' 52- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 52- סרטון השיעור ביוטיוב

יחידה מס' 52- סרטון השיעור ביוטיוב חלק ב'

-----------------------------------

יחידה מס' 53- בונה ומכה בפטיש, ובניין בקרקע(pdf)

יחידה מס' 53- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 53- פלייליסט סרטוני השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 54- בונה -בניין בכלים(pdf)

יחידה מס' 54- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 54- פלייליסט סרטוני השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 55- מכה בפטיש וסותר בכלים(pdf)

יחידה מס' 55- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 55- פלייליסט סרטוני השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 56- מלאכת בונה- אוהל(pdf)

יחידה מס' 56- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 56- פלייליסט סרטוני השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 57- מלאכת צד(pdf)

יחידה מס' 57- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 57- פלייליסט סרטוני השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 58- מלאכות קושר ומתיר(pdf)

יחידה מס' 58- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 58- פלייליסט סרטוני השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 59- מלאכות בורר(pdf)

יחידה מס' 59- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 59- פלייליסט סרטוני השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 60- דברים שאין בהפרדתם מלאכת ברירה(pdf)

יחידה מס' 60- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 60 - פלייליסט סרטוני השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 61- בורר- ביד ומיד(pdf)

יחידה מס' 61- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 61 - פלייליסט סרטוני השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 62- מלאכת דש(pdf)

יחידה מס' 62- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 62 - פלייליסט סרטוני השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 63- מלאכת טוחן(pdf)

יחידה מס' 63 - פלייליסט סרטוני השיעור ביוטיוב

----------------------------------

יחידה מס' 64- מלאכת טוחן- גדרים (pdf)

יחידה מס' 64- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 64- פלייליסט סרטוני השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 65- מלאכת לש (pdf)

יחידה מס' 65 - הרחבות (pdf)

יחידה מס' 65 פלייליסט סרטוני השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

◄ ◄ ◄ ◄ ◄ סדרת שיעורים בנושא: "רפואה בשבת ויתר אבות המלאכה"

יחידה מס' 66- רפואה בשבת גזירת שחיקת סממנים (pdf)

יחידה מס' 66- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 66- פלייליסט סרטוני השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 67- רפואה בשבת - פיקוח נפש (pdf)

יחידה מס' 67- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 67- פלייליסט סרטוני השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 68- רמות החולי, האסור והמותר (pdf)

יחידה מס' 68- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 68- פלייליסט סרטוני השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 69- שיבת העוסקים בפיקוח נפש לביתם (pdf)

יחידה מס' 69- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 69- פלייליסט סרטוני השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 70- מלאכת כותב (pdf)

יחידה מס' 70- הרחבות (pdf)

יחידה מס' 70- פלייליסט סרטוני השיעור ביוטיוב

-----------------------------------

יחידה מס' 71- מלאכת מוחק (pdf)

יחידה מס' 71- הרחבות (pdf)

סרטון 1-מלאכת מוחק: חקירה בהגדרת מוחק: האם זה העלמת הכתב או שזה יצירת מקום פנוי לכתיבה. צריך להיות לשם תיקון

סרטון 2- מלאכת מוחק: מחיקת אותיות שעל עוגה. הרמ"א אוסר. הט"ז התיר כי זה דרך אכילה. החזו"א דוחה את הט"ז

סרטון 3- מלאכת מוחק: חילוק המהר"ש הלוי בין כתב מגוף העוגה (שמותר למחוק) לכתב מחומר אחר עליה (שאסור)

סרטון 4- מלאכת מוחק: עוגה עם כיתוב, קריעת עטיפה עם כיתוב, פתיחת ספר עם אותיות בחודי דפיו

-----------------------------------

יחידה מס' 72- מלאכה שאינה צריכה לגופה ומלאכות הקלקול (pdf)

יחידה מס' 72- הרחבות (pdf)

סרטון 1- מלאכה שאינה צריכה לגופה ומלאכות הקלקול

סרטון 2-מלאכה שאינה צריכה לגופה ומלאכות הקלקול- הגוזז ציפורן או שיער חייב - ביאורים

סרטון 3- מלאכה שאינה צריכה לגופה ומלאכות הקלקול- המשך ביאור החיוב בגוזז ציפורניים ושיער

סרטון 4- מלאכה שאינה צריכה לגופה ומלאכות הקלקול- מלאכה "שלילית" ע"מ לתקן דבר אחר

סרטון 5- מלאכה שאינה צריכה לגופה ומלאכות הקלקול- הזומר ואינו צריך לעצים. הקורע

סרטון 6- מלאכה שאינה צריכה לגופה ומלאכות הקלקול- קורע - דוגמא: פותח בית הצואר

סרטון 7- מלאכה שאינה צריכה לגופה ומלאכות הקלקול- האם חתיכת נייר נחשב כקורע או מתקן כלי (מכה בפטיש)?

סרטון 8- מלאכה שאינה צריכה לגופה ומלאכות הקלקול- חיתוך נייר טואלט

-----------------------------------

יחידה מס' 73- שמירת שבת של קטנים (pdf)

יחידה מס' 73- הרחבות (pdf)

סרטון 1-שמירת שבת של קטנים

סרטון 2- שמירת שבת של קטנים

-----------------------------------

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.