English | Francais

Search


> חנות ספרים > מספרי הרב ישראלי זצ"ל

חנות ספרים

ארץ חמדה חלקים א'-ב'

שפה: עברית

חלק א': ניתוח בעיות שהזמן גרמן ופתרונן לאור ההלכה. הדרכה לקיום מצוות התלויות בארץ, ישוב הארץ, גבולות הארץ והלכות כלאים.

חלק ב': בירורי הלכה, ניתוח הבעיות שהזמן גרמן ופתרונן לאור ההלכה, הדרכה לקיום מצוות התלויות בארץ, ישוב הארץ, קדושת הארץ, גבולות הארץ, קנין לנכרי בארץ והלכות כלאים.

ניתן לרכישה במוסד הרב קוק: 077-8035087


גאון בתורה ובמידות

שפה: עברית

ספר זיכרון - פרקים לדרכו ולדמותו של מרן הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל.

אזל המלאי


דבר לדור

שפה: עברית

בראש ישיבת מרכז הרב עמדו לפני מו"ר מרן הגאון הרב שאול ישראל זצ"ל מוריו ורבותיו הראי"ה והגרי"מ חרל"פ זצ"ל וידידו הגרצ"י קוק. בקובץ זה נאספו דרשות, רשימות ומאמרים שנכתבו לזכרם על ידו.
אזל המלאי


הרבנות והמדינה - מהדורה חדשה

שפה: עברית

מאמרים, נאומים שיחות ורשימות על רבנות, ציונות דתית וארץ ישראל.


ניתן לרכישה 
במוסד הרב קוק: 077-8035087

 

 

זה היום עשה ה'

שפה: עברית
מחיר: 52 ש"ח

מהדורה שלישית ומורחבת

אסופת דרשות ומאמרים ליום העצמאות וליום ירושלים שנאמרו ע"י הגר"ש ישראל זצ"ל, בצירוף סדר התפילה ליום העצמאות ויום ירושלים


חוות בנימין ג

שפה: עברית
מחיר: 40 ש"ח

מאמרים הלכתיים של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל בנושאים: התורה והארץ, רפואה והלכה ועוד. כולל מפתח עניינים ומקורות לכל ספריו

 


משפטי שאול

שפה: עברית
מחיר: 40 ש"ח
פסקי דין עקרוניים של מו"ר מרן הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל בשבתו בבית הדין הגדול בירושלים. בספר גם משא ומתן בנושאים אלה עם גדולי הדור.

משפטי שאול - ארץ ומדינה

שפה: עברית

עיונים, תשובות, הערות וביאורים בהלכות הארץ והמדינה, מאת הגאון רבי שאול ישראלי זצ”ל.

ניתן לרכישה במוסד הרב קוק: 077-8035087


עמוד הימיני

שפה: עברית
מחיר: 40 ש"ח
ספרו המעמיק של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל, בירורי הלכה ומאמרים מעמיקים בענייני תורה ומדינה, דמוקרטיה והלכות ציבור. 

פרקי תורה ומדינה

שפה: עברית
מחיר: 40 ש"ח

עורך: הרב ישראל שריר / עיון גמרא והלכה 

עיונים במשנתו של הרב שאול ישראלי זצ"ל
מאז הקמתה של התנועה הציונית ועד ימינו אנו, יחסי התורה המדינה היו וממשיכים להיות מוקד למתחים ולמשברים בין חלקי העם השונים – שומרי המצוות ושאינם כאלה, נאמני המדינה והמתנגדים לה.
השיח הציבורי בנושא זה נוטה לפוליטי ולאידאולוגי, ובד"כ מתנהל ללא זיקה ליסודותיו ההלכתיים, שהתבררו והתלבנו מאז הקמת המדינה, אך נשארו חתומים בפני רוב הציבור, גם זה השומר תורה ומצוות.
מטרתו של ספר זה היא לחשוף בפני כל לומד את יסודותיה העיקריים של התפישה הרואה כהכרחי את שילובם של התורה והמדינה בישראל על ידי עיון בפרקים המתאימים ממשנתו ההלכתית של הרב שאול ישראלי זצ"ל.
הרב ישראלי (תרס"ט-תשנ"ה) היה רבו של כפר הרא"ה, חבר בית הדין הגדול לעירעורים, חבר מועצת הרבנות הראשית, ראש ישיבת מרכז הרב, ואחד הראשונים שפיתח ויסד משנה הלכתית מקיפה וסדורה על הדרך לשלב את התורה במדינת ישראל המתחדשת.
ארבעה שערים בספר, ובכל אחד מהם מובאים מאמריו המקוריים של הרב ישראלי בנושא השער כלשונם, יחד עם דברי רקע הלכתיים והסטוריים, ביאורים, ואחרית דבר שגם משוה את שיטתו לשיטות הלכתיות אחרות.

המאמרים נערכו על ידי הרבנים: אברהם וסרמן, אריאב יוסט, אריה כץ וישראל שריר.
עורך ראשי: הרב ישראל שריר

 

 

פרקים במחשבת ישראל

שפה: עברית
מחיר: 50 ש"ח

ספרו הקלאסי של מו"ר הגאון הרב שאול ישראלי המביא את יסודות מחשבת ישראל בכל הדורות מספרות חז"ל ועד ימינו אלה.שיח שאול לימים הנוראים

שפה: עברית

שיחותיו, דרשותיו ומקצת משיעוריו של מרן הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל לימים הנוראים


ניתן לרכישה
במוסד הרב קוק: 077-8035087


שיח שאול למועדים

שפה: עברית

שיעוריו של מרן הגר"ש ישראלי על המועדים.

ניתן לרכישה במוסד הרב קוק: 077-8035087


שיח שאול לשלוש רגלים

שפה: עברית
דרשותיו, שיחותיו, וחלק מעיונו של מרן הגאון הרב שאול ישראלי זצ”ל לשלוש רגלים.

 

ניתן לרכישה במוסד הרב קוק: 077-8035087
שיח שאול על התורה

שפה: עברית

אסופה של שיחותיו של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל לפרשיות השבוע, כפי שלוקטו בעיקר מתוך מחברותיו: פרשנות והגות תוך התייחסות לאתגרי השעה והדור.

ניתן לרכישה במוסד הרב קוק: 077-8035087


שערי שאול - כתובות

שפה: עברית

שיעורים על מסכת כתובות שנאמרו על ידי הגאון רבי שאול ישראלי זצ”ל, ראש ישיבת מרכז הרב.

ניתן לרכישה במוסד הרב קוק: 077-8035087


שערי שאול - נדרים

שפה: עברית

סדרת שיעוריו של מרן הגר"ש ישראלי על מסכת נדרים. השיעורים נאמרו כשיעורים כלליים בישיבת מרכז הרב ובהם באים לידי ביטוי שיטתו הפדגוגית בהנחלת התורה לתלמידים ויכולת ניתוח מעמיקה שמאפיינת את כל כתביו בכל התחומים.

ניתן לרכישה במוסד הרב קוק: 077-8035087


שערי שאול - פסחים

שפה: עברית

סדרת שיעוריו של מרן הגר"ש ישראלי על מסכת פסחים. השיעורים נאמרו כשיעורים כלליים בישיבת מרכז הרב ובהם באים לידי ביטוי שיטתו הפדגוגית בהנחלת התורה לתלמידים ויכולת ניתוח מעמיקה שמאפיינת את כל כתביו בכל התחומים.

ניתן לרכישה במוסד הרב קוק: 077-8035087


שערי שאול - שבת

שפה: עברית

סדרת שיעוריו של מרן הגר"ש ישראלי על מסכת שבת. השיעורים נאמרו כשיעורים כלליים בישיבת מרכז הרב ובהם באים לידי ביטוי שיטתו הפדגוגית בהנחלת התורה לתלמידים ויכולת ניתוח מעמיקה שמאפיינת את כל כתביו בכל התחומים.

ניתן לרכישה במוסד הרב קוק: 077-8035087


שערי שאול בבא קמא

שפה: עברית

סדרת שיעוריו של מרן הגר"ש ישראלי על מסכת בבא קמא. השיעורים נאמרו כשיעורים כלליים בישיבת מרכז הרב ובהם באים לידי ביטוי שיטתו הפדגוגית בהנחלת התורה לתלמידים ויכולת ניתוח מעמיקה שמאפיינת את כל כתביו בכל התחומים.

ניתן לרכישה במוסד הרב קוק: 077-8035087


לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.