English | Francais

Search


פרס ישראל תשנ"ב

ועדת השופטים של פרסי ישראל לשנת התשנ"ב בתחום מדעי היהדות החליטה לבחור בגאון הרב שאול ישראלי שליט"א, זקן מועצת הרבנות הראשית, חבר בית הדין הרבני העליון, ראש ישיבת "מרכז הרב" ונשיא מכון "ארץ חמדה" לחתן פרס-ישראל למדעי היהדות לשנת התשנ"ב.
רב ותיק ומובהק זה תופס מקום של כבוד בשורה הראשונה של גדולי התורה ופוסקי ההלכה בישראל. רב כוחו בתורה שבכתב בספריו המצוינים, ורבה השפעתו והדרכתו בתורה-שבעל-פה, בפסקיו ובשיעוריו. מרחב תנובתו הרוחנית מגוון ביותר. כרבו הראשון של המושב הדתי כפר הרא"ה התמחה במצוות התלויות בארץ, וחלק מפרי עיוניו ומפסקיו מופיע בספרו "ארץ חמדה". עם תקומת מדינת ישראל ליבן ובירר ביסודיות בעיות הלכה במדינה המודרנית – שבת, צבא כשרות ובטחון, משפט, אישות, רפואה וכו' – והללו מבוארים באר היטב בספרו "עמוד הימיני". הוא גם ערך את קובצי "התורה והמדינה" ו"ברקאי", וריכז בהם דיונים בנושאים אקטואליים שהשעה צריכה להם. ידיעותיו הרחבות הביאוהו גם לתחום פירוש המקרא, והוא משמש חבר בכיר במערכת "דעת מקרא".
תורתו שבעל פה תחילתה בשיעורים בהירים בתלמוד לפני הקובעים עתים לתורה בכפר הרא"ה ולפני ראשוני תלמידי "ישיבת בני-עקיבא" הראשונה, שהיה בין מקימיה, המשכה בשיעורי מחשבת ישראל במדרשיית נועם בפרדס-חנה, שהניבו את ספרו החשוב "פרקים במחשבת ישראל", וכן בהרצאותיו בכינוסי רבנים, וגולת כותרתה – בשיעוריו השבועיים בישיבת "מרכז הרב" בירושלים ובהדרכתו לאברכים הלומדים במכון "ארץ חמדה", שהוקם בנשיאותו.
כיוצא בזה הסתעפה מערכת פסיקתו, החל משאלות יום-יום באיסור ובהיתר כרב מורה-הוראה בקהילתו והמשך בעיות העם והמדינה ובפסיקה המשפטית במושב בית הדין הרבני העליון. ראוי לציין במיוחד, כי כל האמור לעיל נושא עליו חותם של אישיות יקרת מעלות ומידות, דמות רבנית נעימת – הליכות התורמת רבות לאהבת ישראל וארץ ישראל, נענית למשאלות הפרט והכלל, ומעמידה תלמידים הרבה לתורה.
זכות היא לנו להמליץ בפה מלא על הענקת פרס ישראל להאי גברא רבה, הגאון ר' שאול ישראלי שליט"א.

השופטים:

הרב משה צבי נריה            הרב יוסף קאפח            פרופ' צבי א' שטיינפלד

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
הרב ישראלי
הרב ישראלי, פרס ישראל תשנב
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.