English | Francais

Search


> > מורנו - שמיטה

מורנו - שמיטה

 
בהנחיית ראשי הכולל: הרב משה ארנרייך והרב יוסף כרמל
כתיבה: הרב בצלאל דניאל
ייעוץ והגהה תכנית: הרב יצחק שטינברג

   בשיתוף קק"ל

הנחיות לגינה הפרטית בשמיטה

-----------------------------------

Shiurim in English

-----------------------------------

-----------------------------------

•••••••••• להצטרפות ••••••••••

סילבוס ותכנית לימוד למבחני הרבנות

-----------------------------------

יחידה מס' 01- טעמי מצוות השמיטה

סרטון 1 - טעמי השמיטה

סרטון 2 - טעמי השמיטה

סרטון 3 - טעמי השמיטה

-----------------------------------

יחידה מס' 02- תוספת שביעית

יחידה מס' 02- הרחבות

סרטון 1 - תוספת שביעית

סרטון 2 - תוספת שביעית

סרטון 3 - תוספת שביעית

סרטון 4 - תוספת שביעית

סרטון 5 - תוספת שביעית

-----------------------------------

יחידה מס' 03- הלכות תוספת שביעית

יחידה מס' 03- הרחבות

סרטון 1 - הלכות תוספת שביעית

סרטון 2 - הלכות תוספת שביעית

סרטון 3 - הלכות תוספת שביעית

-----------------------------------

יחידה מס' 04- שמיטה בזמן הזה

יחידה מס' 04- הרחבות

סרטון 1 - חיוב שמיטה בזמן הזה

סרטון 2 - חיוב שמיטה בזמן הזה

-----------------------------------

יחידה מס' 05- המלאכות האסורות בשמיטה

יחידה מס' 05- הרחבות

סרטון 1 - המלאכות האסורות בשמיטה

סרטון 2 - המלאכות האסורות בשמיטה

סרטון 3 - המלאכות האסורות בשמיטה

סרטון 4 - המלאכות האסורות בשמיטה

סרטון 5 - המלאכות האסורות בשמיטה

-----------------------------------

יחידה מס' 06- מלאכות דאורייתא בשמיטה

סרטון 1 - מלאכות דאורייתא בשמיטה

סרטון 2 - מלאכות דאורייתא בשמיטה

סרטון 3 - מלאכות דאורייתא בשמיטה

סרטון 4 - מלאכות דאורייתא בשמיטה

סרטון 5 - מלאכות דאורייתא בשמיטה

סרטון 6 - מלאכות דאורייתא בשמיטה

-----------------------------------

יחידה מס' 07- איסור קצירה ובצירה

יחידה מס' 07- הרחבות

סרטון 1 - מלאכות קצירה ובצירה

סרטון 2 - קצירה המותרת והאסורה: שיטות רשי, הרמבן, רת,ו הלכה למעשה

-----------------------------------

יחידה מס' 08- לאכלה

יחידה מס' 08- הרחבות

סרטון 1 - והייתה שבת הארץ לכם לאכלה.אכילת פירות שביעית:מצוה או היתר, בירור ברמב"ן

סרטון 2 - והייתה שבת הארץ לכם לאכלה. אכילת פירות שביעית: מצוה או היתר

סרטון 3 - והייתה שבת הארץ לכם לאכלה - שימושים שנים בפירות שביעית

-----------------------------------

יחידה מס' 09- לכם - לאכלה?

יחידה מס' 09- הרחבות

סרטון 1 - לכם - לאכלה

סרטון 2 - הנאת מצוה ופרחים בשביעית

סרטון 3 - כלים, בגדים וכביסה מפירות שביעית

-----------------------------------

יחידה מס' 10- לאכלה ולא להפסד

יחידה מס' 10- הרחבות

סרטון 1 - הפסדת קליפות וגרעינים; ראוי לאכילה מול הדרך לאוכלו

סרטון 2 - ראוי לבהמה אך הדרך לזורקו

סרטון 3 - יסוד איסור ההפסד: קדושה או גזל

סרטון 4 - הפסד פירות שביעית בגרמא

-----------------------------------

יחידה מס' 11- הפקרת השדה והפירות

יחידה מס' 11- הרחבות

סרטון 1 - הפקר=מתן רשות כניסה ולא רק הוצאת הפירות

סרטון 2 - הפקר מול מודר הנאה

סרטון 3 - השלכות הפקר של שביעית בשמינית

סרטון 4 - אפקעתא דמלכא או אפקעתא דגברא

סרטון 5 - ראיות לכאן ולכאן בנוגע לאפקעתא דמלכא/דגברא

-----------------------------------

יחידה מס' 12- לאכלה ולא לסחורה

יחידה מס' 12- הרחבות

סרטון 1 - הקשר בין איסור סחורה לחובת ביעור

סרטון 2 - שיטות הראשונים באיסור סחורה

סרטון 3 - הבלעה לענין דמי פירות שביעית

סרטון 4 - המשך הבלעה. מכירה בהקפה

-----------------------------------

יחידה מס' 13- דמי שביעית

יחידה מס' 13- הרחבות

סרטון 1 - דמי שביעית. חומרתם יותר מפירות שביעית עצמם

סרטון 2 - קניית חפצים, תשלם חוב וקידושי אישה בפירות שביעית

סרטון 3 - האכלת גוי פירות שביעית, ומשלוח מנות בפירות שביעית

-----------------------------------

יחידה מס' 14- הגדרות איסור ספיחים

יחידה מס' 14- הרחבות

סרטון 1 - איסור ספיחים, מדאורייתא או מדרבנן

סרטון 2 - על מה חל איסור ספיחים ועל מה לא

סרטון 3 - ירקות שהחלו לגדול בשביעית ונלקטו בשמינית

-----------------------------------

יחידה מס' 15- הפסד ושימוש בספיחי שביעית

סרטון 1 - הפסד ספיחין

סרטון 2 - הנאה מספיחין

סרטון 3 - המשך הדיון בהנאה מספיחין

-----------------------------------

יחידה מס' 16- חובת הביעור

יחידה מס' 16- הרחבות

סרטון 1 - חובת ביעור - כילוי או הפקר

סרטון 2 - ביעור - הפקר או שריפה? האם הפירות נשארים בקדושתם לאחריו?

סרטון 3 - ביעור - מהתורה או מדרבנן? הוצאת פירות שביעית לחוץ לארץ

-----------------------------------

יחידה מס' 17- הלכות ביעור

יחידה מס' 17- הרחבות

סרטון 1 - גדר שלוש סעודות בזמן הביעור

סרטון 2 - גדרי כלה לחיה מהשדה

סרטון 3 - המשך גדרי כלה לחיה מהשדה

סרטון 4 - ביעור: טעם בלוע של שביעית; דמי שביעית; צורת ההפקרה

-----------------------------------

יחידה מס' 18- אוצר בית דין

סרטון 1 - יסודות אוצר ב"ד

סרטון 2 - שמירת שדה של אוצר ב"ד

סרטון 3 - טיפול בית הדין בפירות של אוצר ב"ד

-----------------------------------

יחידה מס' 19- תשלום על יבול אוצר בית הדין

יחידה מס' 19- הרחבות

סרטון 1 - תשלום על פעולות שונות באוצר ב"ד

סרטון 2 - מצות ביעור בפירות של אוצר בית דין

-----------------------------------

יחידה מס' 20- קניין הנכרי בארץ ישראל

יחידה מס' 20- הרחבות

סרטון 1 - קנין גוי בארץ להפקיע מתרומות ומעשרות

סרטון 2 - המשך השיטות בקנין נכרי להפקיע מקדושת הארץ

-----------------------------------

יחידה מס' 21- לא תחנם

יחידה מס' 21- הרחבות

סרטון 1 - לא תחנם. האם מכירת הקרקע חלה?

סרטון 2 - לאילו גויים אסור למכור קרקע בא"י

סרטון 3 - מצבים מיוחדים שאין בהם איסור לא תחנם

-----------------------------------

יחידה מס' 22- מצוות שמיטת כספים

-----------------------------------

יחידה מס' 23 -אלו חובות נשמטים בשמיטה

יחידה מס' 23 - הרחבות

-----------------------------------

יחידה מס' 24 - תקנת הפרוזבול

-----------------------------------

יחידה מס' 25 - מסירת הפרוזבול בפני בית דין

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.