English | Francais

Search


מעלה שאול - מזוזה של ירושלים

 (מתוך דברים שנשאו לרגל חנוכת שכונה על שמו של מרן הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל
בפאתי גבעת שאול, י"ט בסיון תשס"ו)
 
"מעלה שאול"
שם שכל כך הולם את הדמות, כי כל ימיו של הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל היו בסימן של עליה:
 • ראשית, עליתו המופלאה ארצה לפני למעלה משבעים שנה, עליה מתוך מסירות נפש כפשוטה – סכון נפש ממשי לשם למודה של תורה. ומיד אחריה, עליתו, כאן בדרך המתפתלת תחתנו במורד הגבעה, אל ישיבת מרכז הרב.
 • המשך, בהתעלותו בישיבה – תחילה במחיצתו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל, ולאחר מכן במחיצתו של הגאון הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל.
 • ולאחר מכן, גם כאשר ירד מן הישיבה אותה יסד מרן הרב קוק זצ"ל אל המושב שנקרא על שמו – כפר הרא"ה, היה זה במטרה להעלות אותו, לרומם אותו, לעצב אותו לאור החזון שנלמד בישיבה.
 • ולאחריהן באו עליות נוספות:
  • תחילה למועצת הרבנות הראשית, עוד בזמנו של הרב הרצוג זצ"ל ובהזמנתו.
  • לאחר מכן למסירת השיעור הכללי בישיבה בה למד, על פי הזמנתו של הרצי"ה קוק זצ"ל, שיעור בו התמיד ל"ו שנה עד חודשים מספר לפני פטירתו.
  • ואף לבית הדין הרבני הגדול הוזמן, ובו ישב בדין גם עם הרב שלום יוסף אלישיב, עם הרב עובדיה יוסף, ועם הרב מרדכי אליהו יבלחטו"א.
 • ואז גם קבע את מושבו בירושלים, כאן, במעלה הגבעה.
 
וכאן, במשך שלושים שנה, נקשר שמו בירושלים, ובמיוחד ביומה של ירושלים, בשיחותיו בעצרת המרכזית בישיבה. שיחות בהן קרא:
לאחדות העם, ותחילה של כל גווני שומרי המצוות בו,
לדבקות בתורה,
ולדבקות בארץ.
להעלאתה של ירושלים של מטה לקראת ירושלים של מעלה,
להשפעתו של בית המדרש על כל תהלוכות החיים.
מעלה שאול...

"מעלה שאול"
 
שכונה קטנה, כי גם כל דרכו היתה בצנעה ובענווה,
אבל במקום רב השפעה, בכניסה אל העיר מימין – במעין מזוזה של ירושלים.
 
כאן – בנקודת ההשקה בין נחלת יהודה בן לאה לנחלת בנימין בן רחל,
כאן – במקום בו כנראה עלה הארון מבית עובד אדום הגתי אל מקום מנוחתו עדי עד,
כאן – קרוב לטבורה של ארץ, מקום הקודש והמקדש,
כאן – בכניסה המרכזית אל ירושלים מן השפלה...
 
כאן נקבעה שכונה על שמו, כמעין מזוזה, כדי שתזכיר לכל הבא בשעריה של ירושלים את דרכו של הרב ישראלי:
תזכיר – כי יעודה של ירושלים הוא השראת שכינה, מקום השקת הקודש עם החול,
תזכיר – כי ירושלים מחייבת עליה לקראת יעוד זה,
תזכיר – כי גם הירידה ממנה צריכה להיות במטרה לקשור את העם שבשדות עם בית המדרש.
 
זו היתה שאיפתו ולזה כוון פעלו של מרן הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל בחייו.
יהי רצון, שחותם שמו על 'מזוזה' זו של ירושלים ישמש להמשיך ולחזק דרך זו גם לאחר פטירתו.
 
מעלה שאול – כ'מזוזה' בפתחה של ירושלים
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.