English | Francais

Search


> > > תיקון משנה פירוש הרמב"ם לע"ז והוריות בהוצאת הרב יצחק שילת הוצאת מעליות תשס"ב (קסד עמ')

תיקון משנה פירוש הרמב"ם לע"ז והוריות בהוצאת הרב יצחק שילת הוצאת מעליות תשס"ב (קסד עמ')


מסכת עבודה זרה עם פירוש הרמב"ם בתוספת מקורות וביאורים מר' דרור פיקסלר  הוצאת מעליות ירושלים תשס"ב (רלה עמ')
הרמב"ם התפרסם בחיבורו הגדול  "משנה תורה" המקיף את כל ההלכות. אך החיבור הראשון שהוא הפיץ היה דוקא חיבור פרשני על המשנה, אותו הוא כתב בצעירותו בשפה הערבית ועפ"י עדותו היה בן שלושים כשסיים את החיבור לאחר ז' שנות כתיבה.
מתוך פירוש זה  ניתן היה ללמוד מהי דעתו של הרמב"ם בביאור סוגיות רבות בגמרא וכן בפסיקת ההלכה, שכן דרכו לסיים את הפירוש בהכרעה הלכתית. ומכיון שבמשנה תורה הרמב"ם לא ציין את מקורותיו יכול היה פירוש המשנה לשמש כמקור מעולה לבירור שיטת הרמב"ם. אך בגלל היות החיבור מתורגם מערבית וכן מכיון שנמצאו סתירות בינו למשנה תורה, מיעטו הפוסקים להשתמש בו ולא ראו בו מקור מהימן. מצב זה השתנה מאז גילה הגר"י קאפח זצ"ל את כתבי ידו של הרמב"ם שכוללים תיקונים שעשה הרמב"ם בפירוש המשנה בהמשך חייו וכן תרגם את הפירוש בתרגום חדש ומדויק. מאז חזר פירוש המשנ למקום הראוי בבית המדרש. עקב טעות מצערת הרב קאפח השמיט את תרגום כת"י של הרמב"ם על מסכתות אבות ע"ז והוריות והרב שילת לקח על עצמו להשלים את המסכתות האלה בתרגום חדש משלו המבוסס על כתב ידו המקורי של הרמב"ם, ובתוספת מבוא חשוב.
נוסף לזה הדפיסו הוצאת מעליות פירוש על פירוש המשנה לרמב"ם שנכתב ע"י ר' דרור פיקסלר ומוסב על תרגומו החדש של הרב שילת לפירוש על מסכת עבודה זרה. הפירוש אמור לכלול בעתיד את כל הפירוש של הרמב"ם למשנה.
דרכו של הפרשן לעסוק כמעט בכל נקודה שהרמב"ם מזכיר, להשוותה לכתביו האחרים ולסכם את דברי הרמב"ם.
היינו ממליצים לשנות את אופי הפירוש ולהתמקד בנושאים הרחבים או במקומות בהם יש חידוש משמעותי שעולה מדברי הרמב"ם, במיוחד אם כוונת המחבר לכתוב פירוש כזה על כל פירוש המשנה לרמב"ם יהיה בזה תועלת רבה יותר אם הביאור יתמקד בעיקרי הדברים.
לסיום נודה להוצאת מעליות ולישיבת מעלה אדומים שמרבים את העיסוק במשנת הרמב"ם ומאירים את תורתו וספריו באור חדש.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.