English | Francais

Search


> > > שיטה מקובצת כתובות חלק ב עם הערות מהרב יוסף רוזנברג מוסד הרב קוק ירושלים תשס"ב (אלף רו טורים)

שיטה מקובצת כתובות חלק ב עם הערות מהרב יוסף רוזנברג מוסד הרב קוק ירושלים תשס"ב (אלף רו טורים)

רבי בצלאל אשכנזי היה תלמידו המובהק של הרדב"ז, לאחר עליית הרדב"ז לארץ ישראל אף מילא את מקומו כרב ראשי במצרים. בין תלמידיו ידוע לנו האר"י הקדוש. הוא נפטר לאחר שנת שנ"ב (1592). הספרים שהותיר אחריו הפכו להיות אבני יסוד בלימוד התורה מאז תקופתו. רבי בצלאל השכיל להבין שיש צורך לסכם את תורת הראשונים, שבזמנו הגיעה לידי מיצוי וסיום, ולהגישה בפני לומדי התורה באופן שיקל את השימוש בספרי הראשונים ויהפוך אותם לזמינים ומובנים. בפניו היו כתבי יד רבים ומהם הוא בחר את הקטעים העיקריים וערך אותם בסדר מופתי מתוך הבנה מעמיקה של דבריהם. גם היום כששבו ונתגלו רוב כתבי היד שעמדו לפני רבי בצלאל, לא פחתה חשיבותה של השיטה מקובצת אשר מלבד הקטעים שאין להם מקור אחר אלא בספרו, יש גם תועלת גדולה בסדר ובתמצות של תורת הראשונים שעשה. המסכתות עליהם הוא ערך את ספרו הן ג' ה"בבית" ומסכת כתובות ובנקודה זו הצליח לקלוע לצורכיהם של לומדי התורה בכל הדורות. מלבד מסכתות אלו הוא כתב חיבור גדול על כל סדר קדשים וכן תשובות.
כמה הוצאות עוסקות בחידוש הספר. הוצאת מירב הוציאה מהדורה יפה ללא הערות. במכון אוצר הפוסקים עמלים על הוצאה בה יש לקט עצום של אחרונים. המהדורה שמוציא מוסד הרב קוק יש בה הערות אשר מתייחדות בכך שהן מבררות את מחלוקות הראשונים מתוך דיוק בדבריהם וללא העמסה של אחרונים רבים. נביא דוגמא קטנה:
בעמודה שנה על מימרת הגמרא "אמר עולא בכל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי הוא כשנים" דהיינו שאם מעיד עד אחד דבריו מתקבלים ואם הביא עד אחד ומכחיש אותו אין מקבלים את דברי השני. הריטב"א כותב שבאיסורין בודאי נאמר הכלל הזה מכיוון שעד אחד נאמן מהתורה ואילו בעד אחד שמתיר עגונה תלוי במחלוקת האם נאמנותו מהתורה או מדרבנן שהפקיעו קידושין. ודעת הריטב"א שהנאמנות היא מהתורה. המהדיר מציין שהריטב"א עצמו במסכת יבמות כתב שבאיסורין לא נאמר הכלל הזה מפני שהרעיון שעומד מאחורי הכלל הוא שבמקום בו צריך שני עדים, במקרה ונקבל עד אחד הוא נחשב כשניים, אך באיסורין לא היה מעולם צורך בשני עדים ועל כן לא מחשיבים את העד השני כשני עדים. ומציין למקורות רבים בראשונים כמו תוס' בכריתות ועוד שדנו בענין זה.
עד כה יצאו ארבעה כרכים במהדורה זו. שניים על תחילת מסכת בבא מציעא ושניים על מסכת כתובות. נברך את המהדיר שיזכה להשלים את הסדרה כולה.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.