English | Francais

Search


> > > בעל המאור עם השגות הראב"ד כתוב שם ר"ה – סוכה מוסד הרב קוק תשס"ג (44 + קמט עמ')

בעל המאור עם השגות הראב"ד כתוב שם ר"ה – סוכה מוסד הרב קוק תשס"ג (44 + קמט עמ')


מהדברים הנודעים בין לומדי התורה הוא הקושי הגדול שבלימוד הגהותיו של בעל המאור על פסקי הרי"ף. ספר מיוחד זה שחובר בידי רבי זרחיה הלוי, שהיה מגדולי חכמי לוניל לפני כשמונה מאות שנים, דורש מאמץ רב בהבנת שיטתו ודבריו. אף שהספר חובר ע"י ר"ז הלוי בהיותו אך ורק בן י"ט שנים זכה לייחס של הערכה רבה מגדולי הדורות. בן דורו הראב"ד הקדיש לספר זה חיבור המכונה "כתוב שם" (כפי הנראה על פי פתיחת כל קטע בספרו שמתחיל במילים אלו שיש בהם ציטוט מדברי המאור ולאחריה תגובת הראב"ד) ובן הדור שלאחריו הרמב"ן הקדיש ספר חשוב הנקרא "מלחמות ד'" להגן על הרי"ף מהשגות בעל המאור. גם שני ספרים אלו נחשבים בדרך כלל ספרים "קשים" יותר ורבים מהלומדים מדירים את עצמם מעיון בהם. מלבד זאת איתרע מזלם של הספרים הללו שהמדפיסים בדפוס וילנא שתחת ידיהם היו רק בעל המאור ומלחמות ה' הדפיסו אותם באותיות מזעירות וצפופות בתחתית הרי"ף, ובכך חרצו את גורלם להיותם מהפחות נלמדים בבתי מדרש. הספר "כתוב שם" אף נעדר כליל ממהדורת וילנא מלבד השגות מעטות שהועתקו מהספר "תמים דעים" . בתקופה האחרונה נמצאו כתבי היד של הספר "כתוב שם" והודפסו ע"י הרב חסידה  ז"ל ולאחריו ע"י מדפיסים נוספים. הרב ישכר ברגמן ז"ל הוציא מהדורה של ספר זה על ראש השנה וסוכה בשנת תשי"ז (1957) בתוספת מבוא נרחב וכן הערות ועיונים בדברי הראב"ד. מוסד הרב קוק הוסיפו למהדורה זו גם הוצאה מחודשת ומאירת עינים של בעל המאור, שהרי על דבריו מוסבים דברי הראב"ד. מהדורה כזו מקרבת את הספרים הללו אל ציבור הלומדים ועל כך יבורכו . חבל רק שלא עשו מאמץ לעדכן את המבוא שעבר זמן רב מאז כתיבתו. יש לציין גם שההערות על בעל המאור הם פרי עמלו של הרבי צבי לייטנר דבר שמתגלה רק לאחר עיון בהקדמות לספר.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.