English | Francais

Search


> > > משנה תורה להרמב"ם ספר משפטים א' עם פירוש יד פשוטה, הרב נחום אליעזר רבינוביץ הוצאת מעליות תשס"ג (תס' עמ')

משנה תורה להרמב"ם ספר משפטים א' עם פירוש יד פשוטה, הרב נחום אליעזר רבינוביץ הוצאת מעליות תשס"ג (תס' עמ')


מאז שהתפרסם משנה תורה להרמב"ם לפני כשמונה מאות שנה נתחברו ספרים רבים עליו. מהם המפתחים דיון בשיטתו, מחדשים חידושים בנושאים שונים ומטפלים בסוגייה ע"פ שיטת הרמב"ם ושאר שיטות הראשונים הקשורות אליה. מהם המתמקדים בביאור דברי הרמב"ם עצמו ודרכו בסוגיה. הרב נחום אליעזר רבינוביץ (ראש ישיבת ההסדר במעלה אדומים וחבר ועדת ההלכה של "ארץ חמדה") בחיבורו הגדול "יד פשוטה" על הרמב"ם בחר בדרך השניה. הוא ממקד את עיונו בחשיפת מקורות הרמב"ם תוך הדגשת הקשר בינו לבין ספרות הגאונים וספרי רבותיו שהם הר"י מיגש ורבו הרי"ף. המחבר שם את דברי הרמב"ם לבדם כנושא לדיון ועל כן הוא כמעט ואינו מזכיר דברי מפרשים אחרים על הרמב"ם, אפילו  הקדמונים שבהם, אלא עוסק בניתוח דברי הרמב"ם תוך כדי השוואתם למקורם. (בכרכים האחרונים נוספו גם דיונים מפורטים בדברי הראב"ד) הוא כביכול מחזיר אותנו לבית מדרשו של הרמב"ם והלומד יושב לפני הרמב"ם ולפניו רק גמרא ופרשנים שהיו גם לפני הרמב"ם, בכך הוא מזכה את הלומדים בפירושים שנראים מסתברים יותר בדעת הרמב"ם ללא מחוייבות לשיטות לימוד חדשות שהתפתחו מאז בעולם התורה. קשה להביא דוגמאות מהספר, כיון שכפי שכתבנו עיקרו הוא חזרה אל פשט הדברים ומקורם, אך בכל אופן נביא דוגמא קטנה ויוצאת דופן בכך שבה הוא עוסק בראשונים ובאחרונים: בהלכות שכירות פרק ד הלכה ז כותב הרמב"ם "כתף שהוסיף על משאו קב אחד והוזק במשא זה חייב בנזיקין שאע"פ שהוא בן דעת והרי הוא מרגיש בכובד המשא יעלה על לבו שמא מחמת חוליו הוא זה הכובד". דהיינו אם אדם העמיס על סבל יותר מהראוי וגרם לו נזק בריאותי הוא חייב לשלם לו ואינו יכול להתחמק בטענה שהסבל היה צריך לסרב כיון שהסבל סמך על המעמיס שלא יוסיף יותר מידי. גם כשחש בדבר מה לא תקין תלה את זאת בחולשה רגעית שלו. המחבר מביא את מקור הדברים בגמרא (ב"מ פ) ולאחר מכן מביא את שאלת הרמב"ן מהו יסוד החיוב מבחינת דיני נזיקין ואת הסבר הריטב"א שאם אדם סומך על אחר וזה מכשילו יש בזה חיוב גרמי. וכן מביא את תשובת ה"אור שמח" שכשהנזק נגרם מממון של האדם, יש לו דין בור המזיק. להסבר זה מוסיף המחבר ראיה שהרמב"ם כתב "חייב בנזיקין" דהיינו לא בריפוי ושאר דברים. ומוכח שהחיוב הוא מצד נזקי ממונו. (בשולי הדברים יש להעיר שיתכן וגם בנזק של גרמי אין חיוב של ה' דברים).
זהו הספר הרביעי, מתוך משנה תורה, שמתפרש ע"י הרב רבינוביץ ונאחל למחבר שיזכה להשלים את הפירוש כולו ולהאיר את עיני הלומדים ברמב"ם במקורות ובביאורים נוספים.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.