English | Francais

Search


> > > "רזא דשבתו" על מסכת בבא בתרא, הוצאת שבתי פרנקל תשס"ד (תשצ"ט עמ')

"רזא דשבתו" על מסכת בבא בתרא, הוצאת שבתי פרנקל תשס"ד (תשצ"ט עמ')


בדורנו נפתחו שערי הספריות ולפני הלומדים מונחים ספרים רבים הן מדורות קודמים שהיו עד עתה בכתב יד והובאו לדפוס והן ספרים רבים שנכתבו ויצאו לאור ביובל האחרון. בשפע זה של ספרים, יש ברכה מרובה וכמעט לכל קושיה או בעיה בה נתקל הלומד יש לפחות כתובת אחת לתשובה ולעיתים אף כמה כתובות אליהן הוא יכול לפנות ולמצוא פתרון לבעיותיו. כך נתעורר הצורך בגורם מתווך בין הלומד ובין הספרים. הצורך במתווך הוא כפול ומכופל בפרט לספרים שבתוכם עניינים שונים, אל הספרים  שבדרך אגב, תוך כדי בירור הלכתי "הגניבו" חידושים נפלאים בסוגיות הש"ס, וכן אל הספרים שתוך כדי עיסוקם בסוגיה אחת בש"ס מלבנים סוגיות נוספות שקשורות אליה. רבים כבר עמדו על צורך זה וביניהם יש לציין את "אוצר מפרשי התלמוד" שיצא על כמה מסכתות וכן את הפרוייקט החדש של "אוצר החכמה", הכולל גם הוא מפתחות לחלק מהמסכתות. אמנם רבי שבתי פרנקל ז"ל שעסק בעיקר בהוצאת הרמב"ם במהדורתו המפוארת ובסופה הוסיף מפתחות חשובים לספרים העוסקים ברמב"ם, יזם גם יצירת מפתחות באותה מתכונת על הש"ס. השיטה שלו היא לציין בקצרה ובמדויק את הנושא בו עוסקים הספרים המצוינים ולהשאיר את הלימוד בספרים הללו למעיין. היתרון בשיטה הזו הוא שניתן להוציא על מסכתות שלימות כרכים בודדים. אך החיסרון הוא שרבים מהספרים אותם מציין המפתח, אינם נמצאים בהישג ידו של הלומד הממוצע. (אם כי בעניין זה יזמה ההוצאה מפעל נוסף לזכרו של ר"ש פרנקל המספק צילום של המקור בספר המבוקש באמצעות הפקס.)
בחייו הספיק ר"ש פרנקל להוציא מפתח על מסכת בבא קמא ולאחר פטירתו יצא כרך נוסף, לזכרו, על מסכת בבא בתרא. עם כל הברכות להוצאת פרנקל על מפעל חשוב זה והתועלת הגדולה שיש בו לציבור הלומדים, אי אפשר שלא למחות על מנהגם להשמיט את ספריהם של גדולי התורה המזוהים עם השקפת הציונות הדתית. במפתח אין הפניות לספריהם ההלכתיים של הרבנים הראשיים לישראל: הראי"ה קוק, הגרב"צ עוזיאל, הגרא"י הרצוג ואף לא לספרו של הגרי"מ חרל"פ, "בית זבול", למרות שיש לו כרך שלם על מסכת זו! וכן לא ציינו את ספריו של הרב אריאלי שגם כתב על מסכת בבא בתרא כרך שלם. מדובר בתופעה חמורה ביותר, והתירוץ (שנשמע מפיו של ר"ש פרנקל בתוכנית רדיו בעבר) של חוסר עניין של הציבור בספרים אלו הוא תמוה אינו מספק כלל.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.