English | Francais

Search


> > > מנחת אשר בבא בתרא / הרב אשר וייס, מכון מנחת אשר ירושלים ה'תשס"ד (רכט עמ')

מנחת אשר בבא בתרא / הרב אשר וייס, מכון מנחת אשר ירושלים ה'תשס"ד (רכט עמ')


הגאון ר' אשר וייס שליט"א אשר נודע בשיעוריו המופלאים הוא גם מהכותבים הגדולים וספרים רבים מתורתו יצאו לאור על מסכתות הש"ס ואחרים נמצאים בשלבי הכנה.
ספר זה יצא לפני שנים רבות, בצעירותו של הרב, וזו מהדורה מחודשת ומורחבת שלו הכוללת שישים סימנים על כל המסכת. החידושים כתובים בבהירות ומבוססים היטב לפי כוחו הגדול של המחבר.
נביא דוגמא מהחידושים:
בסימן נג הוא דן במושג "תוך כדי דיבור". כידוע זהו שיעור זמן שבו אדם יכול לחזור בו מדבריו כאשר לדבר זה יש השלכה הלכתית לסוגיות רבות. הוא טוען שבמושג הזה קיימים שני מרכיבים, האחד הוא האפשרות להוסיף על הנעשה תוך כדי דיבור מפני שנחשב המשך של המעשה הראשון, והשני הוא לחזור בו מהדברים שנעשו וזה דוקא בדברים כאלו שיש בהם צורך בגמירות דעת, והסברה היא שזהו שיעור זמן שעדיין האדם לא גמר בדעתו והוא יכול עדיין להימלך בו. אלא שהוא מתקשה מדוע מועילה חזרה תוך כדי דיבור בעדות שהיא פעילה, שאינה דורשת "גמירות דעת". ולכן הוא מסכם שמסתבר שבסופו של דבר העיקר הוא שתוך כדי דיבור הוא שיעור זמן שקובע את סיומה של כל פעולה שמתבצעת על ידי דיבור או על ידי מחשבה.
בסימן לט הובאה תשובה מעשית ביחס לאדם שקנה קרקע ועדיין לא שילם עליה וכבר הציב בה קרוואן ועתה הקונה רוצה לחזור בו. והשאלה היא האם הצבת קרוואן נחשבת כמעשה קנין בקרקע או לא. הרב ווייס מנתח את הצדדים ומעלה שדבר זה תלוי במחלוקות ראשונים  האם בניית פלטרין (= ארמון) לא קונה משום שלא שינה בגוף הקרקע אך אם עשה הכנות לבניה קונה. או שאפילו חפר בקרקע לצורך הפלטרין אינו קונה. ולהלכה נחלקו הפוסקים ויכול הלוקח לומר קים לי מכיון שהכסף אצלו. ועוד הוא מוסיף שלדעתו בזמנינו לא סומכת דעת המוכר להקנות אם עדיין לא קיבל את התשלום וכן לא כתבו חוזה על כן הלוקח יכול לחזור בו.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.