English | Francais

Search


> > > "דרשות הר"ן" עם ביאור בארות משה, הרב מרדכי קצנלבוגן, מוסד הרב קוק ירושלים תשס"ג (תרחד עמ')

"דרשות הר"ן" עם ביאור בארות משה, הרב מרדכי קצנלבוגן, מוסד הרב קוק ירושלים תשס"ג (תרחד עמ')


רבינו נסים בן רבי ראובן היה מגדולי הראשונים וממנהיגיה של יהדות ספרד בסביבות שנת ה' ק' (1340), מפעליו הספרותיים כוללים חידושים על מסכתות רבות בש"ס וכן ביאורים על הלכות הרי"ף בכמה מסכתות. ספרים אלו נודעים בבהירותם בביאור הסוגיה ובחדירתם לעומק ההלכה ונתחבבו ביותר על לומדי הש"ס מאז נתפרסמו.
הספר שלפנינו כולל דרשות של הר"ן שנכתבו על ידו ובהם ניכרת יכולתו של הר"ן בפרשנות התורה ואגדות חז"ל. כאיש הלכה הוא גם גולש לעיתים לנושאים הלכתיים.
ספר זה כאחיו ההלכתיים זכה לתפוצה רבה ונתקבל כספר מרכזי אצל העוסקים בתחום מחשבת ישראל.
המהדורה שלפנינו מתבססת על מהדורה מתוקנת שהוציא לפני שלושים שנה פרופסור פלדמן ובתוספת ביאור נרחב של הרב קצנלבויגן שעיין ודקדק בדברי הר"ן הדק היטב.
נביא דוגמא משיטתו המפורסמת של הר"ן בהסבר תפקיד המלכות עפ"י התורה שנמצאת בספר זה: בדרוש יא הוא מבאר את הציווי בתורה שהשופטים ישפטו "משפט צדק" שכוונתו: "שתכלית מינויים הוא כדי לשפוט את העם במשפט צודק אמיתי בעצמו ואין יכולתם עובר ביותר מזה". כלומר, הם אמורים לדון אך ורק עפ"י דיני התורה. ואילו המלך הוא האחראי על הסידור המדיני ולכן בית דין אינו יכול להעניש ללא התראה בחוטא בשעת מעשה. אבל המלך בזמן שיש ריבוי שופכי דמים, בכחו להעניש אף ללא התראה. ומוסיף הר"ן שהדין המופיע בגמרא "בית דין מכין ועונשין שלא מן הדין" הוא במצב בו המלכות איננה מתפקדת ויש צורך למלא את החלל שנוצר, אזי בית הדין מקבל את הסמכות של המלכות ומעניש לפי הצורך, השעה והמקום גם שלא על פי הכללים הקבועים.
יש לציין את ההידור של הדפוס ואת האותיות מאירות העיניים, כמו כן יש בסוף הספר מפתח עניינים מפורט ועל כך יבורכו כל העושים במלאכת הקודש.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.