English | Francais

Search


> > > הלבושים על שולחן ערוך/ רבי מרדכי יפה, מכון זכרון אהרון ירושלים תשס"ד (ז' כרכים)

הלבושים על שולחן ערוך/ רבי מרדכי יפה, מכון זכרון אהרון ירושלים תשס"ד (ז' כרכים)


רבי מרדכי יפה (רצ'-שעב 1612-1530) תלמידו של הרמ"א ורבן של קהילות פראג ופוזנא ועוד, היה מגדולי דור דיעה של חכמי פולין. הוא השאיר אחריו את ה"לבושים" המפורסמים: "לבוש התכלת והחור" על  שו"ע אורח חיים, "לבוש עטרת זהב" על שו"ע יורה דעה, "לבוש הבוץ והארגמן" על שו"ע אבן העזר ו"לבוש עיר שושן" על שו"ע חושן משפט. בספריו הוא מנסח בלשונו את ההלכות המובאות בשולחן ערוך ובתוספת טעמיהן וכן בתוספת שיטות של פוסקים נוספים.
חיבורים אלו הפכו להיות שימושיים ביותר וגדולי עולם שלאחריו כתבו ספרים שלמים הסובבים סביבם כגון ה"אליה רבה" שנכתב על ידי ר' אליהו שפירא או ה"מלבושי יום טוב" שנכתב על ידי ר' יום טוב הלר בעל ה"תוספות יום טוב". כמו כן, בספרים שנכתבו על השולחן ערוך הוקדש מקום נרחב להשגות על הלבוש ובין המשיגים בולט הש"ך בחיבוריו שלעיתים משיג ולעיתים מסתייע בדברי הלבוש כראיה לדבריו.
אכן ראוי היה חיבור זה למהדורה חדשה כיאות לחשיבותו ומרכזיותו. מכון "זכרון אהרן" השקיע עמל רב בהוצאה מחודשת זו של הלבוש הכוללת גם הגהות על כל הלבוש מכתבי ידו של רבי אברהם אזולאי (סבו של החיד"א) וכן כל החיבורים הנזכרים לעיל שהודפסו בעבר סביב הלבוש ועוד רבים נוספים חלקם מכתבי יד נדירים. הקורא את המבוא למהדורה משתומם על גודל המלאכה שנטלו על עצמם חברי המכון ובסייעתא דשמיא עלתה בידם להוציא דבר מתוקן ובהיר.
נביא מדבריו בענין הנענוע של ד' המינים (תרנא, ח): מן התורה בהגבהה בעלמא סגי, דכתיב "ולקחתם" שכיון שהגביהן יצא. אבל חז"ל אמרו שצריכין לנענע, ואסמכוה אקרא דכתיב "אז ירננו עצי היער" מלפני ד' כי בא לשפוט הארץ" (דהי"א טז, לג) כלומר: ירננו בעצי היער כאשר יצאו מלפני ד' זכאין כשבא לשפוט את הארץ דהיינו ביום כיפור, והכוונה לפי שביום הכיפורים באין לדין ישראל ואומות העולם, ואין יודעים מי יצא זכאי ומי יצא חייב, נתן הקב"ה מצוה זו לישראל שיהיו שמחים בלולביהם כאדם היוצא לפני השופט זכאי ונותן השופט מקל או דבר אחר לסימן שהוא יצא זכאי וישמח בו, והניענוע הוא הרינון, הלכך ינענע מיד בשעת הברכה, וכן בשעת קריאת ההלל שהוא השיר והשבח לקב"ה על ניסיו ונפלאותיו אשר עשה עמנו ירנן גם כן בעצי היער."
נוסף לספרים על השו"ע הודפסו במהדורה זו גם ספר הריקנאטי על התורה עם ביאור הלבוש וכן ביאורי הלבוש על "מורה נבוכים" ועוד.
כבר ציינו את מפעלותיו של מכון "זכרון אהרון" בעבר, בהיותם מיוחדים באיכותם ובעתיד נכתוב בעז"ה על ספרים נוספים שיצאו לאור בהוצאה זו. ברכותינו למכון זה שימשיכו בהרמת קרנה של תורה נאה בכלים מפוארים.   
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.