English | Francais

Search


> > > חבל נחלתו ד' הרב יעקב אפשטיין, עצמונה – תשס"ה (320 עמ')

חבל נחלתו ד' הרב יעקב אפשטיין, עצמונה – תשס"ה (320 עמ')


הרב יעקב אפשטיין, מעקורי גוש קטיף, הספיק לפרסם ספר זה עוד בהיותו תחת גפנו ותאנתו בקהלת עצמונה ת"ו.
וכמעשהו בג' הכרכים הקודמים כך מעשהו בכרך זה. לא מהלך בגדולות ובנפלאות ממנו אלא מביא דבר דבור על אופניו מהפוסקים החשובים וסוגיות הגמרא ועד להלכה. נביא כמה מהשאלות הנידונות בספר:
בסימן א' הוא דן בדרך קיום מצוות ציצית בטלית קטן.
הוא מביא מדבריהם של גדולי הראשונים בייחס לקיום המצוה, המהר"ח "אור זרוע" כותב בספרו שלדעת אביו, ר"י "אור זרוע", אין חיוב הטלת ציצית בבגד שלובשים אותו בדרך לבישה שאינה דרך עיטוף. וכן דעת הראבי"ה. לעומתם דעת מהר"ם מרוטנבורג יש חיוב בהטלת ציצית גם בבגד רגיל אלא שיש שוני בנוסח הברכה שאינה "להתעטף" אלא "להתלבש". ומביא את פסיקת ההלכה שמברכים על כל בגד עם ד' כנפות. וכן מביא את הדיון בפוסקים סביב שיעור הבגד ומסכם בדברי "ערוך השולחן" שלפי הפוסקים שהתנאי לחיוב הוא ארבע כנפות ממילא כל בגד שעונה לתנאי זה חייב בציצית ללא קשר לגודלו.
בסימן ג' הוא דן בשאלה האם מותר לאכול לפני הנחת תפילין כשהעיכוב נגרם מחמת אונס, והוא כבר התפלל ללא התפילין. ולמסקנה הוא מתיר לאכול והרב נבנצל בהערה מביא מהגרש"ז אוירבך שמסתבר שאין איסור אכילה קודם הנחת התפילין.
בסימן ד' הוא דן אם מותר להשתמש במגבונים לחים בשבת והוא מכריע בכח דהיתרא עדיף. וכן הביא שם מכתב שכתב לרב יעקב אריאל שהוא מהאוסרים ומסביר את דבריו שבודאי לא ניחא ליה בסחיטה שהרי רצונו בנייר לח שנעים לשימוש. עיינו גם בשו"ת "במראה הבזק" ח"ג תשובה מח.
בסימן ה' הוא דן באיסור עשיית כדורי שוקולד בשבת משום בונה באוכלין ומשום לש.
יש לציין גם קונטרסים נרחבים שערך המחבר בכמה נושאים כמו ב: "וידוי מעשרות", "נתינת זרוע לחיים וקיבה בימינו" ועוד.
נאחל לו שיפוצו מעינותיו חוצה ויזכה לשוב ולהפריח אדמת ישראל בגשמיות וברוחניות.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.