English | Francais

Search


> > > אורו של מקדש (חלק ב') הרב מנחם מקובר מכון המקדש, ספריית בית-אל התשס"ה (עמ' 334)

אורו של מקדש (חלק ב') הרב מנחם מקובר מכון המקדש, ספריית בית-אל התשס"ה (עמ' 334)


"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"  המקדש היווה נקודת חיבור בין שמים וארץ, בין עם ישראל לבורא עולם. מאז חורבן הבית העולם כולו ירד מבחינה רוחנית ועם ישראל נדרש למאמצים גדולים כדי להתקשר עם רבונו של עולם. מכון המקדש עומד בשנים האחרונות בראש העוסקים במקדש ותורתו, בדרכים שונות ומגוונות. תוך שימוש באמצעי המחשה ובמיטב הציירים והאומנים הם מכניסים שוב את המקדש לחיינו ומקרבים אותנו לימים בהם הדברים אכן יתקיימו הלכה למעשה.
הרב מנחם מקובר מנהל מכון המקדש עוסק הרבה גם בצדדים המחשבתיים של המקדש וספרים אלו הם תוצאות עיונו.
נביא מדבריו בענייני חג השבועות: הוא עומד על קשר מיוחד שיש בין הקרבנות של שבועות לקרבנות יום הכיפורים. לפי דיוק של המלבי"ם בפרשת אמור בקרבנות המועדים נאמרה לשון מיוחדת לגבי קרבנות חג השבועות "ועשיתם" וכן בקרבן יום הכיפורים נאמר "ועשיתם" ולא הוזכר בשניהם שהם "לכפר" כפי שנאמר בשאר הקרבנות. ההסבר לדעתו לקשר הזה הוא שהתיקון של שבועות - מתן תורה וכן של יום הכיפורים - לוחות שניות - נוגע בשורש החלאים של העולם - חטא אדם הראשון ועל כן המטרה היא מעבר לכפרה פשוטה על חטאים - יש צורך לעשות מחדש את העולם. הוא גם מוצא ייחודיות בסדר הקרבנות של שבועות שלדבריו דומה ליום הכיפורים, ומאותה סיבה.
גם בחלק א' של הספר יש מאמרים בעניין חג השבועות ושם מבוארים הדברים לפי ספרי קבלה וחסידות. הוא מחלק את הבריאה לג' חלקים: עולם- מקום, שנה – זמן, נפש – האדם, ומבאר כיצד מצוות החג מתייחסות לג' החלקים הללו.
הספרים אכן מעוררים עניין ומחשבה ולעיתים היה ראוי להוסיף הסבר או ביסוס לרעיונות המועלים בהם.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.