English | Francais

Search


גליון מספר 20 - נזקי שכנים

| כד במרחשוון תשס"ז | 20/12/2007

בגליון הנוכחי אנו שבים לעסוק בנזקי שכנים, כאשר ההתמקדות היא בעניין 'חזקת נזיקין', דהיינו, באילו מצבים רשאי המזיק לטעון שהוא כבר החזיק להזיק לשכנו, ואין הניזק רשאי לדרוש הרחקה.
יש לציין, שכיום ישנה התייחסות בחוק במדינת ישראל לרבים מהסכסוכים בין שכנים בבתים משותפים, במסגרת חוק בתים משותפים, ובמסגרת התקנון המצוי, המהווה חלק בלתי נפרד מחוק זה. לדעת פוסקים רבים, יש להשתמש בתקנון זה בקביעוּת כאשר דנים בנזקי שכנים, משום שהוא מגדיר את הבעלויות בשטחים המשותפים בבית, ואת הזכויות של כל דייר ודייר.
התקנון המצוי אינו תקנון מחייב, וניתן להשתמש בתקנון אחר. באתר www.dintora.orgשל מכון 'משפטי ארץ' ניתן למצוא נוסח של 'תקנון לבית המשותף' שכתב הרב עזרא בצרי לפני מספר שנים. אנו מזמינים את הקוראים להכיר את התקנון הזה, ולהשתמש בו בבתיהם.
בעז"ה בעתיד הקרוב יפתחו השתלמויות למשפטנים של בית הדין 'משפט והלכה בישראל' בנושא עריכת חוזים העומדים הן בדרישות ההלכתיות והן בדרישות החוק. המעוניים לקבל פרטים: beitdin@eretzhemdah.org 
כרגיל, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.
 
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.