English | Francais

Search


גליון מספר 2 - חוזים

| כה בטבת תשס"ו | 02/12/2007


בפתח דברינו, ברצוננו להודות על כל התגובות הנלהבות להן זכינו. ברוך ה' ישנם נרשמים רבים לקבלת הבטאון, ואנחנו מצפים לעוד רבים שירשמו.
הגליון הנוכחי נוגע באחת הבעיות הקשות בפנייה לבתי הדין – חוזים שאינם תקפים על פי ההלכה. על דרך הכלל, הניסוח הרגיל בחוזים הוא ששני הצדדים מסכימים על התחייבויות שונות – הצדדים מסכימים למכור, לשלם וכו'. ניסוח זה אינו בר תוקף על פי ההלכה מצד עצמו כשטר קניין, ונחלקו הפוסקים האם יש תוקף להסכמים אלו מטעמים אחרים.
בגליון זה הבאנו שלושה פסקי דין העוסקים בחוזים בעייתיים שכאלו. פסק הדין הראשון הוא הפסק של הרב יוסף גולדברג, מבית הדין האזורי בתל אביב. לאחריו הבאנו עוד שני פסקי דין העוסקים בנושא הספציפי של זכרון דברים לקניית דירה, האחד של הרב זלמן נחמיה גולדברג, והשני של הרב מרדכי בנימין רלב"ג מבית הדין האזורי בירושלים. אנו ממליצים לקוראים לעיין גם במאמרו המקיף של הרב עו"ד דוד בס, ב'כתר' כרך א, עמ' 24–229.
יש לציין, שניתן כיום להשיג חוזים סטנדרטיים לנושאים שונים. לבית הדין 'משפט והלכה בישראל' ישנו נוסח של נספח המשמש פתרון כללי לבעיית חוזים שאינם כתובים על פי ההלכה. ניתן לפנות לבית הדין על מנת לקבל נוסח זה. כתובת המייל שלנו היא: beitdin@eretzhemdah.org. נוסחים לחוזים בתחומים שונים ניתן להשיג גם באתר www.dintorh.orgשל מכון 'משפטי ארץ'.
 
בגליון מופיעות גם מספר תגובות לפסקי הדין שפרסמנו בגליון הקודם.
אנו שבים ומציינים כי נשמח לקבל את תגובותיכם על התקצירים, ונשתדל לפרסמם בגליון הבא. בפרט נשמח לקבל מידע מבתי הדין השונים לגבי עמדתם בנושא הנדון.
כמו כן, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.
  


Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.