English | Francais

Search


גליון מספר 28 - מקח טעות

| יג בסיוון תשס"ז | 28/12/2007

הגליון הנוכחי עוסק בענייני מקח טעות. זהו נושא שכבר נדון בעבר, ואנו שבים לעסוק בו כעת.
כפי העולה מפסקי הדין שבגליון, בניגוד לחוק המקובל, המטיל בדרך כלל את חובת בדיקת מושא הקניין על הקונה, ההלכה אינה מטילה את חובת הבדיקה על אף אחד מהצדדים. חובתו של המוכר לדווח על מומים הידועים לו במושא הקניין, אבל אין בחובה זו כדי לחייבו לחפש מומים שאינם ידועים, וגם במידה שלא מילא את חובתו, או לא ידע על המומים, אין הדבר פוגע בזכותו של הקונה לבטל את המקח.
עוד נקודה משמעותית העולה מפסקי הדין, נוגעת לסעיף ויתור על טענת מום. כבר הזכרנו בעבר, שסעיף ויתור כזה שאינו נכתב באופן המועיל על פי ההלכה, אינו תקף. הדבר מחזיר אותנו לנקודה שאנו שבים ומעלים מדי פעם - הצורך לוודא שכתיבת חוזים תיעשה באופן המקנה להם תוקף על פי ההלכה. בפרט כעת, כאשר רבים מתקרבים למועד בשנה שבו עליהם לחדש את חוזי השכירות שלהם, מן הראוי להזכיר כי ראוי להשתמש בחוזים בעלי תוקף הלכתי. ניתן להשיג חוזים כאלו באתר www.dintora.orgשל מכון 'משפטי ארץ'.
כרגיל, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.
 Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.