English | Francais

Search


גליון מספר 29 - מקח טעות ואונאה

| יג בסיוון תשס"ז | 29/12/2007

גם גליון זה, כמו קודמו, עוסק בענייני מקח טעות ואונאה.
שניים מפסקי הדין בגליון עוסקים בשאלה, כיצד יש להגדיר מום במקח. שאלה זו הייתה נדבך מרכזי גם בפסק הדין של הרב עובדיה אחיטוב שהתפרסם בגליון הקודם.
לעתים קרובות, שאלות כגון שאלה זו אינן נענות בהגדרה ברורה וחדה מן המקורות, ולשיקול הדעת של הדיין ישנה חשיבות גדולה. על אף שכל מקרה צריך להיבחן לגופו, ברור שעיסוק משותף בשאלות כעין אלה תורם רבות לבירורן. 'הלכה פסוקה' נולד מתוך רצון לשמש בסיס לדיון מעין זה - הן על ידי העברת פסקי דין בין כלל הדיינים, והן על ידי שיתוף הציבור בהתלבטויות שאינן הלכתיות בלבד.
לשם כך חשובות לנו תגובות הקוראים - הן קוראים תלמידי חכמים העוסקים בהלכה, והן קוראים היכולים להעשיר את הצד המעשי של פסקי הדין הנידונים. נשמח לקבל את תגובותיכם ולעורר דיון.
כרגיל, נשמח גם לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.
 
Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.