English | Francais

Search


גליון מספר 31 - דינא דבר מצרא

| כה בתמוז תשס"ז | 31/12/2007

אנו ממשיכים לסקור דוגמאות לנושאים בתוך דיני ממונות, בהם עקרונות הצדק והמוסר משמעותיים יותר בגדרי הדין.

הדוגמא בה נעסוק בגליון זה היא דינא דבר מצרא, שלפיו כאשר אדם מוכר קרקע, יש לשכנו של בעל הקרקע (=בן המֵצר) זכות לקנות את הקרקע לפני אדם שאינו שכנו של בעל הקרקע, כל עוד הוא מציע את אותם התנאים. הלכה זו נלמדת מהפסוק (דברים ו, יח) 'ועשית הישר והטוב', שהוא ציווי כללי על עשיית הדבר הנכון והראוי, גם אם אין עליו ציווי מפורש בתורה. וכלשונו של הרמב"ן על אתר:

ולרבותינו בזה מדרש יפה, אמרו זו פשרה ולפנים משורת הדין. והכוונה בזה, כי מתחלה אמר שתשמור חקותיו ועדותיו אשר צוך, ועתה יאמר גם באשר לא צוך תן דעתך לעשות הטוב והישר בעיניו, כי הוא אוהב הטוב והישר. וזה ענין גדול, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו ותקוני הישוב והמדינות כלם, אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה... חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר, עד שיכנס בזה הפשרה ולפנים משורת הדין, וכגון מה שהזכירו בדינא דבר מצרא.

ציווי כללי זה, מן הראוי שימש כנר לרגליו של הדיין בכל דין שבו הוא דן, על מנת שכל דין יהיה גם ישר וצודק.

כרגיל, נשמח גם לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.