English | Francais

Search


גליון מספר 36 - שומרים

| ד בכסליו תשס"ח | 06/01/2008

שביתת המורים הגדולה שאנו נמצאים בעיצומה, מעלה על הפרק שאלות חברתיות כבדות משקל. בין השאר, נדונה השאלה, האם מורים למקצועות קודש, שהמחויבות שלהם ללימודים היא גם מחויבות דתית, ולא רק כשכירים בעלמא, יכולים לשבות. הרב ניר ורגון, במדורו 'עת לדון' דן בשאלת מעמדו של המורה כשכיר בעל זכויות מחד, וכמורה למקצועות קודש בעל מחוייות מאידך.

העובדה ששאלות כאלו נידונות, ומקבלות תשובות מתוך מבט תורני-הלכתי, מביאה לידי ביטוי את היות ההלכה רלוונטית לכל תחומי החיים המודרנים, ובכללם לעניינים החברתיים, ולא רק לתחום שבין אדם למקום. הפנייה לדין תורה משקפת את הביטחון של הפונים בכך שהתורה אכן רלוונטית לכלל תחומי החיים. פנייה לבתי משפט במקום לדין תורה משמעה העדפה של מערכת ערכים חילונית, על פני זו של התורה.

גם השבוע אנו מביאים פסקי דין הקשורים לרשת בתי הדין לממונות 'גזית'. מדובר בשני פסקי דין מבית הדין לממונות שבשדרות, העוסקים בדיני שומרים.

אנו שבים ומציינים כי נשמח לקבל את תגובותיכם על התקצירים, ונשתדל לפרסמם בגליון הבא. בפרט, נשמח לקבל מידע מבתי הדין השונים לגבי עמדתם בנושאים הנדונים.

כמו כן, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.