English | Francais

Search


גליון מספר 7 - הוצאות משפט

| ז בניסן תשס"ו | 07/12/2007


בין הנושאים המבדילים בין בתי המשפט ובתי הדין, נמצא הנושא של חיוב הוצאות משפט, כאשר עמדת בתי הדין באופן כללי היא שלא לחייב הוצאות משפט, אלא במקרים מסויימים. גם הסעיף בתקנות בתי הדין, שממנו ניתן להבין כי בתי הדין יחייבו בהוצאות משפט, אינו מיושם בפועל בבתי הדין, והם אינם מחייבים בהוצאות בדרך כלל.
מאידך, יש לציין, כי בדרך כלל אין הוצאות רבות בתביעות בבתי הדין הרבניים לממונות. הסיבות לכך נובעות ממספר הדיונים המצומצם, ומכך שרבות מן התביעות מתנהלות ללא עורכי דין. למרות שלעיתים עורכי הדין מסייעים ביד בעלי הדין בבית הדין, הרי שפעמים רבות הם מהווים גורם מפריע בדרך להשגת צדק מהיר ואמיתי. אופן פעולתם של בתי הדין הוא כזה, שהצדדים אינם נזקקים לעורכי דין, וממילא מתמעטות הוצאות המשפט. גם העובדה כי בדרך כלל הדיינים יושבים בהתנדבות ממעטת את ההוצאות.
בבית הדין משפט והלכה בישראל, ישנו שינוי מהותי בנושא של הוצאות משפט. על מנת לאפשר חיוב בהוצאות משפט, הוכנס לשטר הבוררות הסעיף הבא: "הצדדים מתחייבים לשלם הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין כפי שיקבע על ידי בית הדין, לפי שיקול דעתו". מעט פירוט לעמדת בית הדין בשאלת חיוב בהוצאות משפט מובא בסוף הגליון. נשמח לקבל מידע מבתי הדין השונים לגבי עמדתם בנושא זה.
נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.
נשמח להגדיל את רשימת התפוצה של הבטאון, ולכן נודה לכם אם תעבירו אותו למכרים שיהיו מעוניינים לקבלו.
הגליון הבא של 'הלכה פסוקה' יצא בעז"ה רק לאחר חופשת 'בין הזמנים', בתאריך ד באייר.site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.