English | Francais

Search


גליון מספר 9 - גרמא

| | 09/12/2007


עקב חשיבותו של הנושא שעסקנו בו בגליון הקודם, אנו שבים לעסוק בו גם בגליון הנוכחי. בגליון זה נציין מספר דרכים נוספות לחייב על נזקי גרמא.
פסק הדין הראשון בגליון עוסק בשימוש במשכון לגביית נזקי גרמא. על אף העובדה שבית הדין קבע שאי אפשר להשתמש במשכון לגביית הנזק באותו מקרה, יש ללמוד מפסק הדין שבמקרים אחרים, שבהם הנזק נעשה בכוונה, יתכן וניתן להשתמש במשכון לגביית נזקי גרמא.
בפסק הדין השני מוזכרת האפשרות להשתמש בסעיפי קנס בחוזה. אנו נרחיב את הדיון באפשרות זו באחד מהגליונות הבאים, מחמת חשיבותו של הנושא.
פסק הדין המשמעותי ביותר, לדעתנו הוא פסק הדין של הרב אשר וייס. הרב וייס קובע, כי במקרה של התקשרות חוזית בין שני אנשים, שלגבי אחד מהם ישנה אומדנא סבירה שהוא מעוניין לדון רק בבתי משפט אזרחיים, ולא על פי דין תורה, יהיה חיוב גם על נזקי גרמא שגורם צד אחד לשני, בכפוף למקובל על פי חוקי המדינה.
זוהי קביעה מרחיקת לכת, ולה השלכות רבות. שכן, פעמים רבות תביעות נזיקין נעשות בין אנשים שיש ביניהם התקשרות חוזית – לקוחות של חברות, עובדים התובעים את החברה וכן הלאה.
לקביעה זו יתכנו השלכות בתחומים נוספים שבהם חוקי המדינה שונים מדין התורה. שהרי, על פי פסק דין זה, גם פוסקים הסוברים שלא אומרים 'דינא דמלכותא דינא' בדברים שאינם לתקנת בני המדינה, יודו שכאן יש ללכת אחר חוק המדינה.
אנו מעוניינים לפתח נושא זה, ולכן אנו מבקשים ממי שמכיר פסקי דין הקשורים למעמדם של חוקי המדינה כאשר בין שני הצדדים ישנה התקשרות חוזית, שיפנה אותנו אליהם. כמו כן, נשמח לקבל תגובות לפסק הדין הנ"ל.
נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.