English | Francais

Search


גליון מספר 12 - שכירות דירה

| ב בתמוז תשס"ו | 12/12/2007


השבוע התקיים כנס של מכון 'ארץ חמדה' שעסק בשאלת יחסי הגומלין בין בתי הדין ובתי המשפט, בעקבות פסיקת בג"ץ בעניין סימה אמיר נגד בית הדין הרבני הגדול, שבה קבע בג"ץ כי לבתי דין הממלכתיים אין סמכות לעסוק כבוררים בדיני ממונות.

חלק מן הדוברים בכנס ציינו, כי כל עוד בתי הדין הם חלק מהמערכת הממלכתית, הם כפופים בעל כרחם לבג"ץ. הפתרון שלהם הוא – הקמת מערכת בתי דין פרטיים לממונות. בתי דין אלו פועלים מכח חוק הבוררות, ולכן יש להם יותר חופש בפסיקה שלהם.

כקוראי 'הלכה פסוקה', בוודאי הבחנתם כבר, כי למשפטי התורה יש רלוונטיות לכל תחומי החיים – גם לאלו המסורתיים, וגם למודרניים. דא עקא, הפנייה לבתי הדין עדיין נמוכה, חרף העובדה כי הדיינים הם תלמידי חכמים, והשירות מהיר וזול.

חלק מהפתרון הוא הגברת המודעות לאפשרות ללכת לבתי הדין. מודעות זו דרושה גם כאשר אדם נאלץ כבר לתבוע את חברו, והיא דרושה גם כאשר אדם מעוניין להתקשר עם חברו בחוזה.

כקוראי 'הלכה פסוקה', נמצאת בידכם האפשרות ליטול חלק בהגברת מודעות זו. הן ע"י הפצת הגליונות בין חבריכם, והן בהפצת חוזים על פי ההלכה.

 

הגליון הנוכחי מהווה המשך לגליון הקודם, ועוסק תביעות סביב הנושא של שוכרים.

נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.