English | Francais

Search


גליון מספר 17 - חברה בעמ

| כז באלול תשס"ו | 17/12/2007

הנושא שבו נעסוק השבוע הוא מעמדה של חברה בע"מ על פי ההלכה. כמו הנושא של זכויות יוצרים שבו עסקנו בשבוע שעבר, גם חברה בע"מ הוא מושג חדש, שלא היה קיים בזמן התלמוד, וממילא העיסוק בו מחייב את הפוסקים לחדשנות הלכתית.

העולה מפסקי הדין הוא, שהשאלה העקרונית העומדת ביחס לשני הנושאים הללו היא, עד כמה ההלכה מאמצת מושגים בדיני הממונות, שאינם קיימים בתוך ההלכה גופא – האם העובדה שמושגים אלו מקובלים כיום על כל העוסקים במסחר גורמת לכך שגם ההלכה תכיר בהם?

נציין גם, שבית הדין 'משפט והלכה בישראל' מתייחס לנושא החברות, ובסעיף 11 להסכם הבוררות נכתב:

א. הצדדים מכירים בעקרון שתאגיד משפטי הוא בעל זכויות וחובות ובכוחו לתבוע ולהיתבע.

ב. הצדדים מכירים בעקרון הגבלת האחריות של תאגידים, ועל כן תביעותיהם מופנות כלפי נכסי התאגיד ולא כלפי נציגי התאגיד הפועלים בשמו ולא כלפי בעלי מניותיו, אלא אם כן בית הדין סבור כי מנהלי או נציגי התאגיד או בעלי מניותיו אחראים אישית.

 

כרגיל, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.